Почетак » Обавештења
 

Решење о именовању Комисије за вредновање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2020. годину

На основу члана 24. став. 1, 3. и 5. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 4. и 26. став 1. и 3. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17),

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 10. марта 2020. године, донело је

Решење о именовању Комисије

за вредновање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2020. годину

I

Именује се Комисија за вредновање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2020. годину (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:

1. Дејан Миладиновић, дипломирани математичар, директор и власник Издавачко графичког центра ALBOS doo (издавач локалних новина „Град“ из Крушевца), директор ТВ Плус у Крушевцу, предлог Асоцијације локалних и независних медија Локал прес;

2. Новица Савић из Пожаревца, новинар, шеф Дописништва РТС-а у Пожаревцу;

3. Јован Буковала, дипломирани менаџер из области менаџмента и продукције позоришта, радије и културе Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду, мастер менаџер културе и медија Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду, предлог Удружења менаџера у култури и медијима Србије.

Одбија се предлог:

1. Предрага Животића, који је поднео пријаву бр. 06-40-600/2020 од 26.02.2020. године;

 

2. Удружења новинара Србије – УНС, које је поднело пријаву бр. 06-40-601/2020 од 26.02.2020. године, а за члана комисије предлаже Драгану Бјелицу, новинарку из Новог Сада.

II

За секретара комисије одређује се Миливој Боснић, млађи саветник у Градској управи Града Пожаревца, који ће обављати административно-техничке послове за потребе Комисије.

III

Задатак Комисије је да:

на првом састанку изабере председника комисије;

изврши проверу документације поднете на конкурс у смислу испуњености услова за учешће на конкурсу и поштовањa рокова;

обавести учеснике конкурса који су поднели пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом да недостатак отклоне у накнадно одређеном року;

утврди листу за финансирање, односно, суфинансирање програма/пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2020. годину;

објави листу на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе;

одлучи по приговорима учесника конкурса;

коначан предлог по приговорима, достави Градском већу Града Пожаревца на одлучивање и доношење решења о расподели средстава.

IV

            Накнада за рад Комисије и секретара Комисије утврђује се у складу са Одлуком о накнадама одборника Скупштине Града Пожаревца, чланова скупштинских радних тела, чланова Градског већа Града Пожаревца и чланова радних тела Градског већа (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11 и 8/15).

V

Решење ступа на снагу даном доношења.

VI

            Диспозитив решења објавити на сајту Града Пожаревца.

 О б р а з л о ж е њ е

Градско веће Града Пожаревца је дана 11. фебруара 2020. године, у недељном локаланом листу „Реч народа“ објавило Конкурс / јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у 2020. години.  

  У истом конкурсу упућен је позив за учешће у раду Комисије, новинарским и медијским удружењима, као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања конкурса / јавног позива у недељном листу „Реч народа“, сходно члану 21. став 2. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса.

            Чланом 24. став 1. Закона о јавном информисању и медијима прописано је да оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова. Ставом 3. истог члана је прописано да чланове стручне комисије из става 1. овог члана именује руководилац органа који је расписао конкурс и то из реда независних стручњака за медије и стручних радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију. Ставом 5. истог члана је прописано да се чланови комисије именују за сваки конкурс посебно, а одлука о именовању се објављује на веб – сајту органа.

Чланом 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса, прописано је да комисија може имати три или пет чланова.

Орган који расписује конкурс кроз јавни позив за учешће на конкурсу обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија, за сваки конкурс посебно.

 Предлози за чланове комисије достављају се најкасније у року од 20 дана од дана објављивања конкурса.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.

На основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије, руководилац органа који је расписао конкурс бира два односно три члана комисије.

Уколико предлози за чланове комисије из става 2. овог члана не буде достављени у прописаном року, руководилац органа који је расписао конкурс сам именује чланове комисије из реда независних стручњака за медије и медијских радника.

Одлука о именовању комисија доноси се у форми решења и објављује на веб – сајту органа који расписује конкурс, за сваки конкурс посебно.

 Решењем о именовању чланова комисије утврђују се њихова права и обавезе.

За чланове конкурсне комисије благовремено су пристигле следеће пријаве:

3. Пријава бр. 011-40-497/2020 од 24.02.2020. године, подносилац Пословно удружење Локал прес, које за члана комисије предлаже Дејана Миладиновића, дипломираног математичара, директора и власника Издавачко графичког центра ALBOS doo (издавач локалних новина „Град“ из Крушевца), директора ТВ Плус у Крушевцу.

4. Пријава бр. 06-40-546/2020 од 25.02.2020. године, подносилац Удружење менаџера у култури и медијима Србије, са предлогом да се за члана комисије именује Јован Буковала, дипломирани менаџер из области менаџмента и продукције позоришта, радије и културе Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду, мастер менаџер културе и медија Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду, докторант студија културе и медија Факултета политичких накука Универзитета у Београду, истраживач – приправник Филозофског факултета Универзитета у Београду и председник Удружења менаџера у култури и медијима Србије (УМКМС-а);

5. Пријава бр. 06-40-564/2020 од 25.02. 2020. године, подносилац Новица Савић, новинар, уредник Дописништва РТС-а у Пожаревцу, аутор великог броја ТВ репортажа и документарних филомова, добитник Повеље културно-просветне заједнице Града Пожаревца, члан управе Удружења новинара Србије;

6. Пријава бр. 06-40-600/2020 од 26.02.2020. године, подносилац Предраг Животић из Пожаревца, новинар у Служби за односе с јавношћу огранка „ТЕ-КО Костолац“;

7. Пријава бр. 06-40-601/2020 од 26.02.2020. године, подносилац Удружење новинара Србије (УНС), које за члана комисије предлаже Драгану Бјелицу, новинарку из Новог Сада.

Сходно наведеном, у складу са чланом 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса, у циљу вредновања проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2020. годину по Конкурсу/Јавном позиву за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у 2020. години, Градско веће Града Пожаревца донело је решење као у диспизитиву.

Процена финансијских ефеката потребних за спровођење Решења

Процењујући финансијске ефекте Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да су за реализацију овог решења обезбеђена средства у буџету Града Пожаревца за 2020. годину.

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор, тужбом код Управног суда у Београду, улица Немањина бр. 9, у року од 30 дана од дана пријема истог.

  У Пожаревцу, 10. марта 2020. године                                                Број 09-06-28/2020-2

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter