Početak » O Gradu
 

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Požarevac

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), člana 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 i 12/18 – ispravka), Skupština Grada Požarevca, na sednici od 14. juna 2019. godine, donosi

R E Š E Nj E  

o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Požarevac

I

            Imenuje se Aleksandar Dimitrijević, diplomirani inženjer tehnologije, za vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Požarevac, počev od 15. juna 2019. godine do imenovanja direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Požarevac po sprovedenom javnom konkursu, a ne duže od jedne godine.  

II

            Vršilac dužnosti direktora iz stava 1. ovog rešenja ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor javnog preduzeća.

III

             Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“, „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

O b r a z l o ž e nj e

             Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u članu 52. u vezi člana 25. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), članu 66. st. 1. i 3. u vezi člana 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14- dr. zakon, 101/16- dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 i 12/18 – ispravka).

             Član 52. Zakona o javnim preduzećima se odnosi na vršioca dužnosti direktora, te u stavu 4. upućuje na član 25. istog zakona, koji propisuje uslove za imenovanje direktora javnog preduzeća.

               U članu 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da Skupština opštine u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute.

          Članom 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada, dok stav 3. istog člana propisuje da se odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju na gradsku skupštinu.

          Članom 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca, propisano je da Skupština imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

          Dana 14. juna 2019. godine, Vladimiru Stojimiroviću prestao je mandat direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac zbog ostavke koju je u pisanoj formi podneo Skupštini Grada Požarevca, pa je u cilju obezbeđivanja uslova za nesmetano funkcionisanje preduzeća, neophodno imenovati vršioca dužnosti direktora.

           Aleksandar Dimitrijević je priložio overenu kopiju Diplome (UOP-I: 1039-2019 od 10. juna 2019. godine) iz koje se može utvrditi da je završio Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu sa opštim uspehom 7,11, čime je stekao stručni naziv diplomiranog inžinjera tehnologije. Tokom tridesetsedmogodišnjeg radnog iskustva, vršio je poslove direktora, tehničkog direktora, stručnog savetnika, tehnologa, te direktora proizvodnje, što govori o tome da ispunjava zakonske uslove koji se tiču radnog iskustva, a u prilog tome je dostavio je Ugovor o pravima i obavezama direktora Fabrike „Mineralna voda“ doo Neresnica broj 14/2201 zaključen 26. decembra 2006. godine i Ugovor o radu broj 525/12-24 koji je zaključen 1. septembra 2012. godine, te Uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje- Filijala Požarevac o prijavama i odjavama od 10. juna 2019. godine, Uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje- Filijala Požarevac o stažu osiguranja, zaradama, naknadama zarada, osnovicama osiguranja, ugovorenim i drugim naknadama i visini uplaćenih doprinosa ostvarenih od 1. januara 1970. godine izdato 10. juna 2019. godine i Potvrdu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje- Filijala Požarevac od 10. juna 2019. godine. Uz prethodno navedenu dokumentaciju, priloženo je i Uverenje o državljanstvu broj 204-8187/2019 od 10. juna 2019. godine, Izvod iz matične knjige rođenih broj 200-00-1/2019-26/630883 od 12. juna 2019. godine, Potvrda Centra za socijalni rad Požarevac broj 1.2-57030-3238 od 10. juna 2019. godine da se lice ne nalazi na evidenciji lica pod starateljstvom, Uverenje PU Požarevac br. 235-49139/19 od 10. juna 2019. godine da lice nije osuđivano, Uverenje Privrednog suda u Požarevcu Pk.sl. 225/2019 od 11. juna 2019. godine da lice nije kažnjavano za privredne prestupe kod ovog Suda i da mu nije izrečena pravnosnažna sudska mera zabrane obavljanja delatnosti po Zakonu o privrednim prestupima, Uverenje Osnovnog suda u Požarevcu KU.br. 876/2019 od 12. juna 2019. godine da protiv lica nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga za krivična dela iz nadležnosti osnovnog i višeg suda i javnog tužilaštava, kao i Izjava lica da nije član političke stranke overena od strane javnog beležnika (UOP:I 1043-2019 od 10. juna 2019. godine).

           Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da Aleksandar Dimitrijević, diplomirani inženjer tehnologije, ispunjava uslove za vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, propisane zakonom, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rešenja.

           Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje rešenja

           Nakon  procene finansijskih efekata rešenja na budžet Grada Požarevca, utvrđeno je da sprovođenje ovog rešenja ne iziskuje posebna finansijska sredstva niti ima finansijskog efekta na budžet Grada Požarevca.

            Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

U Požarevcu, 14. juna 2019. godine                                            Broj 011-06-86/2019-16-5)

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Bojan Ilić, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter