Почетак » О Граду
 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 14. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Пожаревац

I

            Именује се Александар Димитријевић, дипломирани инжењер технологије, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Пожаревац, почев од 15. јуна 2019. године до именовања директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Пожаревац по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.  

II

            Вршилац дужности директора из става 1. овог решења има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

III

             Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, „Службеном гласнику Републике Србије“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

О б р а з л о ж е њ е

             Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 52. у вези члана 25. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члану 66. ст. 1. и 3. у вези члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка).

             Члан 52. Закона о јавним предузећима се односи на вршиоца дужности директора, те у ставу 4. упућује на члан 25. истог закона, који прописује услове за именовање директора јавног предузећа.

               У члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.

          Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, док став 3. истог члана прописује да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

          Чланом 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.

          Дана 14. јуна 2019. године, Владимиру Стојимировићу престао је мандат директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац због оставке коју је у писаној форми поднео Скупштини Града Пожаревца, па је у циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање предузећа, неопходно именовати вршиоца дужности директора.

           Александар Димитријевић је приложио оверену копију Дипломе (УОП-I: 1039-2019 од 10. јуна 2019. године) из које се може утврдити да је завршио Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду са општим успехом 7,11, чиме је стекао стручни назив дипломираног инжињера технологије. Током тридесетседмогодишњег радног искуства, вршио је послове директора, техничког директора, стручног саветника, технолога, те директора производње, што говори о томе да испуњава законске услове који се тичу радног искуства, а у прилог томе је доставио је Уговор о правима и обавезама директора Фабрике „Минерална вода“ доо Нересница број 14/2201 закључен 26. децембра 2006. године и Уговор о раду број 525/12-24 који је закључен 1. септембра 2012. године, те Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање- Филијала Пожаревац о пријавама и одјавама од 10. јуна 2019. године, Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање- Филијала Пожаревац о стажу осигурања, зарадама, накнадама зарада, основицама осигурања, уговореним и другим накнадама и висини уплаћених доприноса остварених од 1. јануара 1970. године издато 10. јуна 2019. године и Потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање- Филијала Пожаревац од 10. јуна 2019. године. Уз претходно наведену документацију, приложено је и Уверење о држављанству број 204-8187/2019 од 10. јуна 2019. године, Извод из матичне књиге рођених број 200-00-1/2019-26/630883 од 12. јуна 2019. године, Потврда Центра за социјални рад Пожаревац број 1.2-57030-3238 од 10. јуна 2019. године да се лице не налази на евиденцији лица под старатељством, Уверење ПУ Пожаревац бр. 235-49139/19 од 10. јуна 2019. године да лице није осуђивано, Уверење Привредног суда у Пожаревцу Пк.сл. 225/2019 од 11. јуна 2019. године да лице није кажњавано за привредне преступе код овог Суда и да му није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности по Закону о привредним преступима, Уверење Основног суда у Пожаревцу КУ.бр. 876/2019 од 12. јуна 2019. године да против лица није покренут кривични поступак и да није покренута истрага за кривична дела из надлежности основног и вишег суда и јавног тужилаштава, као и Изјава лица да није члан политичке странке оверена од стране јавног бележника (УОП:I 1043-2019 од 10. јуна 2019. године).

           Увидом у достављену документацију, утврђено је да Александар Димитријевић, дипломирани инжењер технологије, испуњава услове за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, прописане законом, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.

           Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења

           Након  процене финансијских ефеката решења на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

            Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не може се побијати жалбом, али се против њега може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана његовог пријема.

У Пожаревцу, 14. јуна 2019. године                                            Број 011-06-86/2019-16-5)

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Илић, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter