Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Dom zdravlja Požarevac

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“; br. 107/05, 72/09 –dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –dr. zakon i 93/14), člana 32. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik  RS“, br.127/09 i 83/14 – dr. zakon) i člana 32. stav 1. tačka 10) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13 -prečišćen tekst), Skupština Grada Požarevca, na sednici od 8.4.2016. godine, donosi

R E Š E Nj E

o  imenovanju vršioca dužnosti  direktora  ustanove Dom zdravlja Požarevac u Požarevcu

I

            Konstatuje se da Draganu Rakiću iz Požarevca, doktoru stomatologije, specijalisti stomatološke protetike, prestaje mandat vršioca dužnosti  direktora ustanove Dom zdravlja Požarevac u Požarevcu,  sa danom 26.04. 2016. godine.

II

            Imenuje se dr Dragan Rakić iz Požarevca, doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike, za vršioca dužnosti direktora ustanove Dom zdravlja Požarevac u Požarevcu, počev od 27.04.2016. godine do dana imenovanja direktora ustanove Dom zdravlja u Požarevcu, a ne duže od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog rešenja.

III

Ovo rešenje stupa na snagu  26.04.2016. godine .

IV

Ovo rešenje je konačno.

V

         Ovo rešenje objaviti  u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i  na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

U Požarevcu, 8.4.2016. godine                                                                    Broj: 01-06-52/9d

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter