Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решење о именовању вршиоца дужности директора установе Дом здравља Пожаревац

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“; бр. 107/05, 72/09 –др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –др. закон и 93/14), члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09 и 83/14 – др. закон) и члана 32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 -пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 8.4.2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о  именовању вршиоца дужности  директора  установе Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу

I

            Констатује се да Драгану Ракићу из Пожаревца, доктору стоматологије, специјалисти стоматолошке протетике, престаје мандат вршиоца дужности  директора установе Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу,  са даном 26.04. 2016. године.

II

            Именује се др Драган Ракић из Пожаревца, доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, за вршиоца дужности директора установе Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу, почев од 27.04.2016. године до дана именовања директора установе Дом здравља у Пожаревцу, а не дуже од шест месеци од дана ступања на снагу овог решења.

III

Ово решење ступа на снагу  26.04.2016. године .

IV

Ово решење је коначно.

V

         Oво решење објавити  у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и  на званичној интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

У Пожаревцу, 8.4.2016. године                                                                    Број: 01-06-52/9д

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter