Почетак » Обавештења
 

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта бр. 09-06-85/2023-21 од 19.7.2023. године

На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 46/14 – Одлукa УС РС, 104/16 и 95/18), члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 5. став 3. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19, 28/20 и 2/23) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 24. новембра 2023. године, доноси

Решење

о изменама и допунама Решења о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта бр. 09-06-85/2023-21 од 19.7.2023. године

I

У тачки II Решења о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта бр. 09-06-85/2023-21 од 19.7.2023. године редослед и број подтачака испод наслова „I зона“ мења се тако да сада гласи:

 1. Трг Ослобођења (део од Табачке чаршије до Дринске – десна страна, гледано из правца Табачке чаршије),
 2. Дринска (од Трга Ослобођења до Воје Дулића – десна страна, гледано из правца Трга ослобођења),
 3. Воје Дулића (од Дринске до Старог корзоа – лева страна, гледано из правца Дринске),
 4. Стари корзо (од Воје Дулића до Јована Шербановића),
 5. Лењинова (од Трга Ослобођења до Таковске – лева страна, гледано из правца Трга ослобођења),
 6. Вељка Дугошевића,
 7. Моше Пијаде (од 15. Октобра до Поречке десна страна, гледано из правца Трга Радомира Вујовића),
 8. Синђелићева – улични фронт, без ограђеног дела,
 9. Октобар ( десна страна, гледано из правца Моше Пијаде),
 10. Јована Шербановића (од Његошеве до Старог корзоа обе стране и од Старог корзоа до Моше Пијаде десна страна, гледано из правца Старог корзоа),
 11. Његошева (од Јована Шербановића до Воје Дулића – десна страна, гледано из правца Јована Шербановића),
 12. Таковска,
 13. Немањина ( испред вртића „Пчелица“ ). 
 14. Трг Радомира Вујовића,
 15. Радомира Миленића Руса (десна страна, гледано из правца Трга Радомира Вујовића),
 16. Доситејева,
 17. Кнеза Лазара (од Синђелићеве до Југ Богданове, десна страна, гледано из правца Синђелићеве),
 18. Косанчићева (од Југ Богданове до Синђелићеве, десна страна гледано из правца Југ Богданове),
 19. Топличина (од Синђелићеве до Југ Богданове, десна страна гледано из правца Синђелићеве),
 20. Лоле Рибара (од Синђелићеве до Шумадијске, десна страна, гледано из правца Синђелићеве).“

II

У тачки II Решења о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта бр. 09-06-85/2023-21 од 19.7.2023. године редослед и број подтачака испод наслова II зона“ мења се тако да сада гласи:

 1. Хајдук Вељкова (од Јована Шербановића до Поречке),
 2. Светосавска (десна страна, гледано из правца Косовске),
 3. Шумадијска (од Лоле Рибара до Босанске),
 4. Косовска (од Трга Радомира Вујовића до Зеленгорске, гледано из правца Трга Радомира Вујовића),
 5. Чеде Васовића (од Трга Радомира Вујовића до Вардарске – десна страна, гледано из правца Трга Радомира Вујовића),
 6. Вардарска (од Чеде Васовића до Шумадијске лева страна, гледано из правца Чеде Васовића),
 7. Југ Богданова (од Немањине до Кнеза Лазара – лева страна, од Косанчићеве до Топличине – десна страна и од Топличине до Лоле Рибара – лева страна, гледано из правца Немањине),
 8. Љубовијска (лева страна, гледано из правца Булевара),
 9. Драже Марковића (од Љубовијске до Таковске – лева страна, гледано из правца Љубовијске),
 10. Боже Димитријевића (од Булевара до Васе Чарапића – десна страна, гледано из правца Булевара),
 11. Његошева (од Јована Шербановића до Книћанинове – десна страна, гледано из правца Јована Шербановића),
 12. Ужичка ( десна страна, гледано из правца Немањине),
 13. Братства и јединства (од Таковске до Бојане Првуловић – десна страна, гледано из правца Таковске).
 14. Лоле Рибара (од Југ Богданове до Партизанске – десна страна, гледано из правца Југ Богданове),
 15. Вардарска – крак код Дома пензионера ( лева страна, гледано из правца Шумадијске),
 16. Вука Караџића (паркинг простор на катастарској парцели број 572 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, са леве стране гледано из правца Вука Караџића),
 17. Вука Караџића (од Булевара до Пионирског трга – десна страна гледано из правца Булевара).“

III

У тачки II Решења о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта бр. 09-06-85/2023-21 од 19.7.2023. у наслову Зона Б додаје се подтачка 5) која гласи:

       “5) „Блок 5 – улица Вере Милетић ( од укрштања са Немањином, на катастарској парцели број 746/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу – паркинг простор са десне стране улице Вере Милетић, гледано из правца улице Немањине)“.

IV

Решење објавити на интеренет страници Града Пожаревца и у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 24. новембра 2023. године                                  Број: 09-06-166/2023-2

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.