Почетак » Обавештења
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У УЛИЦАМА ТАБАЧКА ЧАРШИЈА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА И ЛЕЊИНОВОЈ У ПОЖАРЕВЦУ

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 87/18 и 23/19), члана 15. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 6/11, 3/17 и 6/17), члана 82. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), на седници одржаној 16. септембра 2020. године, донело је следеће:

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У УЛИЦАМА ТАБАЧКА ЧАРШИЈА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА И ЛЕЊИНОВОЈ У ПОЖАРЕВЦУ

I

У решењу o одређивању привремене пешачке зоне у улицама Табачка чаршија, Трг ослобођења и Лењиновој у Пожаревцу бр. 09-06-71/2020-6 од 12.6.2020. године мења се члан I, тако да сада гласи:

„Забрањује се кретање свим моторним возилима кроз улице Табачка чаршија, Трг ослобођења и део Лењинове у Пожаревцу у периоду од 12.6.2020. до 15.10.2020. године у времену од 18,00 часова до 04,00 часова наредног дана.“

II

            Задужује се Одељење за комуналне делатности и енерегетику да по ступању на снагу овог решења утврди прецизан режим саобраћаја, донесе одлуку којом се налаже постављање адекватне саобраћајне сигнализације, а у складу са чл. 157. став 1. и 158. став. 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и чланом 6. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца.

III

Koнтролу спровођења режима утврђеног овим решењем вршиће МУП – ПУ Пожаревац – Одељењe саобраћајне полиције.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења.

V

Ово решење објавити на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 16. септембра 2020. године                                  Број 09-06-154/2020-1

 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић,дипл. инж. електротехнике, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter