Početak » Obaveštenja
 

REŠENjE o izmeni režima saobraćaja u sledećim ulicama: 27. aprila, Kučevačkoj, Žagubičkoj, Zaječarskoj, Crnotravskoj, Leskovačkoj, 4. jula, Pirotskoj i Cincar Janka u Požarevcu

Na osnovu člana 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 87/18 i 23/19), člana 15. Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 6/11, 3/17 i 6/17), člana 82. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), na sednici održanoj 23. oktobra 2020. godine, donelo je sledeće:

REŠENjE
o izmeni režima saobraćaja u sledećim ulicama:
27. aprila, Kučevačkoj, Žagubičkoj, Zaječarskoj, Crnotravskoj, Leskovačkoj, 4. jula, Pirotskoj i Cincar Janka u Požarevcu

I

Ovim rešenjem se određuje se nov režim saobraćaja u sledećim ulicama: 27. aprila, Kučevačkoj, Žagubičkoj, Zaječarskoj, Crnotravskoj, Leskovačkoj, 4. jula, Pirotskoj i Cincar Janka u Požarevcu

II

Režim saobraćaja odvijaće se prema „Projektu tehničkog regulisanja za uličnu mrežu grada Požarevca“, br. 253-01-18 projektne organizacije: “Model 5” d.o.o., Beograd, odgovornog projektanta Dejana Ivanovića, dipl. ing. saob

III

Zadužuje se Odeljenje za komunalne delatnosti i eneregetiku da po stupanju na snagu ovog rešenja utvrdi precizan režim saobraćaja, donese odluku kojom se nalaže postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije, a u skladu sa čl. 157. stav 1. i 158. stav. 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i članom 6. Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području grada Požarevca.

IV

Kontrolu sprovođenja režima utvrđenog ovim rešenjem vršiće MUP – PU Požarevac – Odeljenje saobraćajne policije.

V

Rešenje stupa na snagu danom donošenja.

VI

Ovo rešenje objaviti na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

U Požarevcu, 23. oktobra 2020. godine                       Broj 09-06-183/2020-9

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA
GRADA POŽAREVCA
GRADONAČELNIK
Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r..e

Podeli sa drugima: Facebook Twitter