Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решење о прерасподели радног времена у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

На основу члана 57. и 192. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и  члана 20. Одлуке о организацији Градске управе Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца”, број: 10/2013), на предлог начелника Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, уз сагласност члана Градског већа Града Пожаревца, задуженог за ресор комуналне инфраструктуре и саобраћај,

в.д. начелник Градске управе Града Пожаревца, д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

о прерасподели радног времена у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе Града Пожаревца

  1. Прерасподела радног времена врши се у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе Града Пожаревца, и то у следећим организационим јединицама: Одсеку за послове комуналне полиције, Одсеку комуналне инспекције и Одсеку грађевинске и саобраћајне инспекције.
  1. Прерасподела радног времена у овим организационим јединицама врши се због природе делатности, организације рада, бољег коришћења средстава рада, рационалнијег коришћења радног времена и извршења одређеног посла у утврђеним роковима (контрола ненаменског трошења воде, контрола заузећа површине јавне намене, контрола радног времена угоститељских објеката и други послови у одржавању комуналног и другог реда на територији Града Пожаревца).
  1. Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време од 40 часова недељно, у периоду од 11.07.2016. године до 19.09.2016. године, у просеку не буде дуже од пуног радног времена и да радно време не траје дуже од 40 часова недељно.
  1. Обезбеђујући права из члана 57. до 61. Закона о раду, прерасподела се врши на следећи начин:

1) Одсек за послове комуналне полиције

Прва смена:    радно време почиње у 7.30 часова и завршава се у 15.30 часова

Друга смена:  радно време почиње у 13.00 часова и завршава се у 20.00 часова

Трећа смена:  радно време почиње у 20.00 чаова и завршава се у 04.00 часа.

Запослени који раде током недеље у II смени радиће недељом од 7.00 до 12.00 часова.

2) Одсек комуналне инспекције

Прва смена:   радно време почиње у 7.30 часова и завршава се у 15.30 часова

Друга смена: радно време почиње у 13.00 часова и завршава се у 20.00 часова.

Запослени који раде током недеље у II смени радиће суботом од 7.00 до 12.00 часова.

3) Одсек грађевинске и саобраћајне инспекције

Грађевинским инспекторима уводи се пасивно дежурство СУБОТОМ  и НЕДЕЉОМ.

  1. Запослени који раде пуно радно време, у току радног дана, имају право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута.

Запослени који рад обављају у првој смени дневни одмор користиће почев од 9.00 часова.

Запослени који рад обављају у другој смени дневни одмор користиће почев од  15.00 часова.

Запослени који рад обављају у трећој смени дневни одмор користиће почев од  22.00 часа.

Запослени који рад обављају недељом дневни одмор у трајању од 20 минута користиће почев од 9.00 часова.

  1. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
  1. Ово Решење објавити на огласној табли Градске управе Града Пожаревц и сајту Града Пожаревца.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Број: 02-130-69/2016

У Пожаревцу, 06. јула 2016. године

О Б Р А Д И О,

Милутин Мрдак, дипл. правник, с.р.

в.д. Н А Ч Е Л Н И К

Сузана Булајић, дипл. правник , с.р.

        

Подели са другима: Facebook Twitter