Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“

На основу члана  35.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник  РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.закон),  члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, бр.127/09  и 83/14 – др. закон), члана 4. став 2. и члана 44. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Директора за изградњу града Пожаревца“ Пожаревац ( „Службени гласник Града Пожаревца“, број  2/13 и 4/13) и  члана 32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 7.12.   2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о  престанку мандата  вршиоца дужности директора  Јавног  предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац

I

            Митру Караџићу, дипломираном машинском инжењеру из Београда, престаје мандат  вршиоца дужности  директора  Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ Пожаревац, даном ступања на рад именованог директора.

II

          Решење ступа на снагу даном доношења.

III

         Oво решење објавити  у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и  на званичној интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

У Пожаревцу, 7.12.2015. године

Број: 01-06-247/7а

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

 Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter