Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“

Na osnovu člana  35.  Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik  RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr.zakon),  člana 32. stav 1. tačka 9) i člana 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik  RS“, br.127/09  i 83/14 – dr. zakon), člana 4. stav 2. i člana 44. Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direktora za izgradnju grada Požarevca“ Požarevac ( „Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj  2/13 i 4/13) i  člana 32. stav 1. tačka 10) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst), Skupština Grada Požarevca, na sednici od 7.12.   2015. godine, donosi

R E Š E Nj E

prestanku mandata  vršioca dužnosti direktora  Javnog  preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ Požarevac

I

            Mitru Karadžiću, diplomiranom mašinskom inženjeru iz Beograda, prestaje mandat  vršioca dužnosti  direktora  Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ Požarevac, danom stupanja na rad imenovanog direktora.

II

          Rešenje stupa na snagu danom donošenja.

III

         Ovo rešenje objaviti  u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i  na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

U Požarevcu, 7.12.2015. godine

Broj: 01-06-247/7a

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

 PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

 Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter