Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решење о распореду радног времена у Градској управи Града Пожаревца

На основу члана 97. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), члана 19. став 1. и члана 33. став 4. Одлуке о организацији Градске управе Града Пожаревца“, бр. 10/13), в.д. начелника Градске управе Града Пожаревца, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о распореду радног времена у Градскоj управи Града Пожаревца

I

            Овим решењем утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена у Градској управи Града Пожаревца (у даљем тексту: Градска управа)

II

Радно време у Градској управи почиње сваког радног дана од 7:30 часова, а завршава се у 15:30 часова, осим за запослене којима се због природе посла радно време може и другачије уредити.

III

            Запослени на пословима обезбеђења раде у сменама, а почетак и завршетак радног времена утврђује начелник Градске управе.

IV

            Пријем странака у Градској управи врши се сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.

Послови матичара (пријављивање рођења, венчања и смрти) врше се сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

V

            У оквиру четрдесеточасовног радног времена може се утврдити другачији распоред радног времена и другачији почетак и завршетак радног времена у зависности од природе посла и указане потребе (инспекцијски послови, послови закључења брака, послови одржавања, послови хигијене и сл.).

VI

            Запослени има право на одмор у току дневног рада од 9:00 до 9:30, односно од 9:30 до 10:00 часова.

VII

            Коришћење одмора у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се процес рада ни у једном периоду не прекида.

VIII

            У случају да запослени не искористе дневни одмор у времену предвиђеном овим решењем (разлози хитности, рад са странкама, наредбе претпостављеног и сл.), јер се започети посао мора наставити, дневни одмор се користи по престанку разлога због којих је одложен, о чему ће обавестити непосредно свог руководиоца.

 IX

            Ово Решење се примењује од 01.06.2016. године.

X

            Ово Решење се истиче на огласној табли Градске управе.

Ово Решење се објављује на интернет страници Градске управе.

Ово Решење се објављује у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Број: 01-130-49/2016, 31.05.2016. године

В.Д. НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Сузана Булајић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter