Početak » Obaveštenja
 

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2020. godine

Na osnovu čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 32. stav 1. tačka 8) a a u vezi sa članom 66. st. 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13) a u vezi sa članom 82. stav 1. tačka 11) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19),

Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj 15. septembra 2020. godine, donosi

R E Š E Nj E 

o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2020. godine

I

   Usvaja se Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2020. godine br. 08-023-34/2020 od 25.08.2020. godine, koja čini sastavni deo ovog rešenja.

II

   Dispozitiv ovog rešenja objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

U Požarevcu, 15. septembra 2020. godine                                     Broj 011-06-131/2020-9

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK
Predrag Mijatović, dipl. inž. elektr. i računar, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter