Почетак » Обавештења
 

Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за други квартал 2020. године

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чланa 32. став 1. тачка 8) a а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13) а у вези са чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 15. септембра 2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за други квартал 2020. године

I

   Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за други квартал 2020. године бр. 08-023-34/2020 од 25.08.2020. године, која чини саставни део овог решења.

II

   Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 15. септембра 2020. године                                     Број 011-06-131/2020-9

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електр. и рачунар, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter