Početak » Obaveštenja
 

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima

Na osnovu člana 63. stav 2. i  64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon, 47/18 i 111/21 – dr. zakon) i člana  39. stav 1. tačka 13), a u vezi sa članom 82. stav 1. tačka 11) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18, 12/18 – ispravka i 10/19),

Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj 19. septembra 2022. godine, donosi

R E Š E Nj E 

o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2022. godine

I

            Usvaja se Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2022. godine, br. 08-023-48/2022-1 od 08.09.2022. godine, koja čini sastavni deo ovog rešenja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

U Požarevcu, 19. septembra 2022. godine              Broj 011-06-121/2022-11

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Predrag Mijatović, dipl. inž.

elektrotehnike i računarstva, s.r.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter