Početak » Obaveštenja
 

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad Požarevac, za drugi kvartal 2019. godine

Na osnovu  čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), čl. 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13), a u vezi sa članom 82. stav 1. tačka 11) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 , 12/18 – ispravka i 10/19), Skupština Grada Požarevca, na sednici od 2. oktobra 2019. godine, donosi

R E Š E Nj E 

o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad Požarevac, za drugi kvartal 2019. godine

I

            Usvaja se Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi  kvartal 2019. godine br. 08-023-33/2019 od 09.08.2019. godine, koja čini sastavni deo ovog rešenja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

U Požarevcu, 2. oktobra 2019. godine                       Broj 011-06-141/2019-15

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK
Bojan Ilić, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter