Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o utvrđivanju lokacija za prodaju bostana

Gradsko veće grada Požarevca, na sednici održanoj dana 20. juna 2012. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju bostana u letnjem periodu, te na osnovu člana 86. Statuta grada Požarevca-prečišćen tekst („Sl. Glasnik grada Požarevca“, broj 9/09- prečišćen tekst) i člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca („Sl. Glasnik grada Požarevca“ br.3/08, 5/08 i 3/09) na predlog Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca, donelo

R E Š E Nj E

o utvrđivanju lokacija za prodaju bostana u Požarevcu i Kostolcu

I

Ovim rešenjem utvrđuju se lokacije za prodaju bostana iz teretnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene i to:

Lokacija za grad Požarevac su:

1. u ulici Moše Pijade (pored ograde kasarne „Pavle Jurišić Šturm“, pre skretanja za ulicu Šeste ličke divizije – 2 mesta;

2. u ulici Požarevački partizanski odred, kod samoposluge na uglu ulica Šeste ličke divizije i Požarevačkog partizanskog odreda – 2 mesta

3. u ulici Požarevački partizanski odred iza skretanja za ulicu Cane Babović, preko puta samoposluge – 1 mesto;

4. u ulici Kosovskoj između dva pružna koloseka, ispred pruge Požarevac-Beograd sa desne strane gledano iz pravca Požarevca ka Lučici – 2 mesta;

5. u ulici 27. april sa desne strane ulice nakon lučičkog pružnog prelaza, ispred autobuskog stajališta – 4 mesta i duž cele ulice prema potrebi;

6. u ulici Čede Vasovića kod stambene zgrade „Trijangl“, slepa ulica – 4 mesta;

7. ugao ulica Partizanske i Ratarske – 2 mesta;

8. ugao ulica Miodraga Markovića i Partizanske, preko puta zgrade „Solidarnosti“ – 2 mesta;

9. ugao ulica Partizanske i Dunavske ispred samoposluge – 4 mesta;

10. u ulici Nemanje Tomića kod pijace „Pionirski trg“ na ulazu u dvorište stambenih zgrada, preko puta arterske česme – 2 mesta;

11. ugao ulica Bratstva jedinstva i Pionirski trg ispred samoposluge – 1 mesto;

12. u ulici Bože Dimitrijevića, kod broja 14 – 1 meto i kod broja 46 – 2 mesta;

13. u ulici Hajduk Veljkovoj sa desne strane na parkingu crkve – 2 mesta;

14. ugao ulica Braničevske i Svetosavske, prostor ispred zgrade na broju 9, – 1 mesto, i

15. u ulici Moše Pijade, pored stadiona „Železničar“ – 1 mesto.

Lokacija za grad Kostolac su:

1. prostor između ulice Bože Dimitrijevića i samoposluge „Mica“ preko

puta restorana „Putnika“;

2. preko puta sportske hale pored prodavnice „Nap“;

3. ugao ulica 13. oktobar i Trudbenička, preko puta hotela Kostolac“ kod stadiona „Rudar“;

4. u ulici Kneza Miloša pored prodavnice „Elektrometal promet“ u naselju „Kanal“;

5. u ulici Partizanskoj pored prodavnice „Fontana“ i pored stadiona malih sportova ;

6. na plaži „Topoljar“ pored velike kapije na glavnom ulazu;

7. u ulici Veljka Dugoševića preko puta Tehničkog sektora EPS-a .

Broj mesta za prodaju bostana iz tertnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene za navedene lokacije u Kostolcu odrediće posebnim rešenjem Gradsko veće opštine Kostolac.

II

Sve lokacije koje se nalaze u blizini raskrsnica moraju biti udaljene 6.00m od istih.

III

Zabranjuje se istovar bostana na površine javne namene i postavljanje objekata za prodaju koji nisu predviđeni tačkom I ovog rešenja.

IV

Prodaja bostana na lokacijama utvrđenim tačkom I ovog rešenja vrši se u periodu od 21. juna 2012. godine do 15. septembra 2012. godine.

V

Za korišćenje površine javne namene prodavac plaće po vozilu, odnosno prikolici naknadu:

– dnevno u iznosu od 200,00 dinara za svaki dan korišćenja;

– mesečno u iznosu od 2.000,00 dinara za 30 dana korišćenja i

sezonski u iznosu od 6.000,00 dinara za period iz tačke IV ovog rešenja.

VI

Korisnik površine javne namene odnosno prodavac uplaćije naknadu iz člana V ovog rešenja na tekući račun budžeta Grada Požarevca broj 840-741531843-77 sa pozivom na broj 97-52-080.

VII

Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem ovog rešenja vrši Odeljenje za inspekcijske poslove – Komunalna inspekcija i Odeljenje za poslove komunalne policije Gradske uprave grada Požarevca.

VIII

Korisnici površina javne namene su dužni da se staraju o toj površini i da sve otpatke skupljaju i odlažu na za to predviđena mesta kako za vreme tako po završetku prodaje.

IX

Ovo rešenje stupa na snagu 21.juna 2012. godine.

U Požarevcu, 20. jun 2012. godine,               Broj: 01-06-62/2012-7-1)

Za sve dodatne informacije obratite se odeljenju za imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove i saobraćaj (tel. 012/539-648)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter