Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Rešenje o utvrđivanju lokacija za prodaju bostanaDecision on determining the locations for the sale of melons

Gradsko veće grada Požarevca, na sednici održanoj dana 20. juna 2012. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju bostana u letnjem periodu, te na osnovu člana 86. Statuta grada Požarevca-prečišćen tekst („Sl. Glasnik grada Požarevca“, broj 9/09- prečišćen tekst) i člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca („Sl. Glasnik grada Požarevca“ br.3/08, 5/08 i 3/09) na predlog Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca, donelo

R E Š E Nj E

o utvrđivanju lokacija za prodaju bostana u Požarevcu i Kostolcu

I

Ovim rešenjem utvrđuju se lokacije za prodaju bostana iz teretnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene i to:

Lokacija za grad Požarevac su:

1. u ulici Moše Pijade (pored ograde kasarne „Pavle Jurišić Šturm“, pre skretanja za ulicu Šeste ličke divizije – 2 mesta;

2. u ulici Požarevački partizanski odred, kod samoposluge na uglu ulica Šeste ličke divizije i Požarevačkog partizanskog odreda – 2 mesta

3. u ulici Požarevački partizanski odred iza skretanja za ulicu Cane Babović, preko puta samoposluge – 1 mesto;

4. u ulici Kosovskoj između dva pružna koloseka, ispred pruge Požarevac-Beograd sa desne strane gledano iz pravca Požarevca ka Lučici – 2 mesta;

5. u ulici 27. april sa desne strane ulice nakon lučičkog pružnog prelaza, ispred autobuskog stajališta – 4 mesta i duž cele ulice prema potrebi;

6. u ulici Čede Vasovića kod stambene zgrade „Trijangl“, slepa ulica – 4 mesta;

7. ugao ulica Partizanske i Ratarske – 2 mesta;

8. ugao ulica Miodraga Markovića i Partizanske, preko puta zgrade „Solidarnosti“ – 2 mesta;

9. ugao ulica Partizanske i Dunavske ispred samoposluge – 4 mesta;

10. u ulici Nemanje Tomića kod pijace „Pionirski trg“ na ulazu u dvorište stambenih zgrada, preko puta arterske česme – 2 mesta;

11. ugao ulica Bratstva jedinstva i Pionirski trg ispred samoposluge – 1 mesto;

12. u ulici Bože Dimitrijevića, kod broja 14 – 1 meto i kod broja 46 – 2 mesta;

13. u ulici Hajduk Veljkovoj sa desne strane na parkingu crkve – 2 mesta;

14. ugao ulica Braničevske i Svetosavske, prostor ispred zgrade na broju 9, – 1 mesto, i

15. u ulici Moše Pijade, pored stadiona „Železničar“ – 1 mesto.

Lokacija za grad Kostolac su:

1. prostor između ulice Bože Dimitrijevića i samoposluge „Mica“ preko

puta restorana „Putnika“;

2. preko puta sportske hale pored prodavnice „Nap“;

3. ugao ulica 13. oktobar i Trudbenička, preko puta hotela Kostolac“ kod stadiona „Rudar“;

4. u ulici Kneza Miloša pored prodavnice „Elektrometal promet“ u naselju „Kanal“;

5. u ulici Partizanskoj pored prodavnice „Fontana“ i pored stadiona malih sportova ;

6. na plaži „Topoljar“ pored velike kapije na glavnom ulazu;

7. u ulici Veljka Dugoševića preko puta Tehničkog sektora EPS-a .

Broj mesta za prodaju bostana iz tertnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene za navedene lokacije u Kostolcu odrediće posebnim rešenjem Gradsko veće opštine Kostolac.

II

Sve lokacije koje se nalaze u blizini raskrsnica moraju biti udaljene 6.00m od istih.

III

Zabranjuje se istovar bostana na površine javne namene i postavljanje objekata za prodaju koji nisu predviđeni tačkom I ovog rešenja.

IV

Prodaja bostana na lokacijama utvrđenim tačkom I ovog rešenja vrši se u periodu od 21. juna 2012. godine do 15. septembra 2012. godine.

V

Za korišćenje površine javne namene prodavac plaće po vozilu, odnosno prikolici naknadu:

– dnevno u iznosu od 200,00 dinara za svaki dan korišćenja;

– mesečno u iznosu od 2.000,00 dinara za 30 dana korišćenja i

sezonski u iznosu od 6.000,00 dinara za period iz tačke IV ovog rešenja.

VI

Korisnik površine javne namene odnosno prodavac uplaćije naknadu iz člana V ovog rešenja na tekući račun budžeta Grada Požarevca broj 840-741531843-77 sa pozivom na broj 97-52-080.

VII

Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem ovog rešenja vrši Odeljenje za inspekcijske poslove – Komunalna inspekcija i Odeljenje za poslove komunalne policije Gradske uprave grada Požarevca.

VIII

Korisnici površina javne namene su dužni da se staraju o toj površini i da sve otpatke skupljaju i odlažu na za to predviđena mesta kako za vreme tako po završetku prodaje.

IX

Ovo rešenje stupa na snagu 21.juna 2012. godine.

U Požarevcu, 20. jun 2012. godine,               Broj: 01-06-62/2012-7-1)

Za sve dodatne informacije obratite se odeljenju za imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove i saobraćaj (tel. 012/539-648)Gradsko veće grada Požarevca, na sednici održanoj dana 20. juna 2012. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju bostana u letnjem periodu, te na osnovu člana 86. Statuta grada Požarevca-prečišćen tekst („Sl. Glasnik grada Požarevca“, broj 9/09- prečišćen tekst) i člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca („Sl. Glasnik grada Požarevca“ br.3/08, 5/08 i 3/09) na predlog Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca, donelo

R E Š E Nj E

o utvrđivanju lokacija za prodaju bostana u Požarevcu i Kostolcu

I

Ovim rešenjem utvrđuju se lokacije za prodaju bostana iz teretnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene i to:

Lokacija za grad Požarevac su:

1. u ulici Moše Pijade (pored ograde kasarne „Pavle Jurišić Šturm“, pre skretanja za ulicu Šeste ličke divizije – 2 mesta;

2. u ulici Požarevački partizanski odred, kod samoposluge na uglu ulica Šeste ličke divizije i Požarevačkog partizanskog odreda – 2 mesta

3. u ulici Požarevački partizanski odred iza skretanja za ulicu Cane Babović, preko puta samoposluge – 1 mesto;

4. u ulici Kosovskoj između dva pružna koloseka, ispred pruge Požarevac-Beograd sa desne strane gledano iz pravca Požarevca ka Lučici – 2 mesta;

5. u ulici 27. april sa desne strane ulice nakon lučičkog pružnog prelaza, ispred autobuskog stajališta – 4 mesta i duž cele ulice prema potrebi;

6. u ulici Čede Vasovića kod stambene zgrade „Trijangl“, slepa ulica – 4 mesta;

7. ugao ulica Partizanske i Ratarske – 2 mesta;

8. ugao ulica Miodraga Markovića i Partizanske, preko puta zgrade „Solidarnosti“ – 2 mesta;

9. ugao ulica Partizanske i Dunavske ispred samoposluge – 4 mesta;

10. u ulici Nemanje Tomića kod pijace „Pionirski trg“ na ulazu u dvorište stambenih zgrada, preko puta arterske česme – 2 mesta;

11. ugao ulica Bratstva jedinstva i Pionirski trg ispred samoposluge – 1 mesto;

12. u ulici Bože Dimitrijevića, kod broja 14 – 1 meto i kod broja 46 – 2 mesta;

13. u ulici Hajduk Veljkovoj sa desne strane na parkingu crkve – 2 mesta;

14. ugao ulica Braničevske i Svetosavske, prostor ispred zgrade na broju 9, – 1 mesto, i

15. u ulici Moše Pijade, pored stadiona „Železničar“ – 1 mesto.

Lokacija za grad Kostolac su:

1. prostor između ulice Bože Dimitrijevića i samoposluge „Mica“ preko

puta restorana „Putnika“;

2. preko puta sportske hale pored prodavnice „Nap“;

3. ugao ulica 13. oktobar i Trudbenička, preko puta hotela Kostolac“ kod stadiona „Rudar“;

4. u ulici Kneza Miloša pored prodavnice „Elektrometal promet“ u naselju „Kanal“;

5. u ulici Partizanskoj pored prodavnice „Fontana“ i pored stadiona malih sportova ;

6. na plaži „Topoljar“ pored velike kapije na glavnom ulazu;

7. u ulici Veljka Dugoševića preko puta Tehničkog sektora EPS-a .

Broj mesta za prodaju bostana iz tertnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne namene za navedene lokacije u Kostolcu odrediće posebnim rešenjem Gradsko veće opštine Kostolac.

II

Sve lokacije koje se nalaze u blizini raskrsnica moraju biti udaljene 6.00m od istih.

III

Zabranjuje se istovar bostana na površine javne namene i postavljanje objekata za prodaju koji nisu predviđeni tačkom I ovog rešenja.

IV

Prodaja bostana na lokacijama utvrđenim tačkom I ovog rešenja vrši se u periodu od 21. juna 2012. godine do 15. septembra 2012. godine.

V

Za korišćenje površine javne namene prodavac plaće po vozilu, odnosno prikolici naknadu:

– dnevno u iznosu od 200,00 dinara za svaki dan korišćenja;

– mesečno u iznosu od 2.000,00 dinara za 30 dana korišćenja i

sezonski u iznosu od 6.000,00 dinara za period iz tačke IV ovog rešenja.

VI

Korisnik površine javne namene odnosno prodavac uplaćije naknadu iz člana V ovog rešenja na tekući račun budžeta Grada Požarevca broj 840-741531843-77 sa pozivom na broj 97-52-080.

VII

Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem ovog rešenja vrši Odeljenje za inspekcijske poslove – Komunalna inspekcija i Odeljenje za poslove komunalne policije Gradske uprave grada Požarevca.

VIII

Korisnici površina javne namene su dužni da se staraju o toj površini i da sve otpatke skupljaju i odlažu na za to predviđena mesta kako za vreme tako po završetku prodaje.

IX

Ovo rešenje stupa na snagu 21.juna 2012. godine.

U Požarevcu, 20. jun 2012. godine,               Broj: 01-06-62/2012-7-1)

Za sve dodatne informacije obratite se odeljenju za imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove i saobraćaj (tel. 012/539-648)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter