Почетак » Обавештења » О Граду
 

Решење о утврђивању локација за продају бостанаDecision on determining the locations for the sale of melons

Градско веће града Пожаревца, на седници одржаној дана 20. јуна 2012. године, разматрало је потребу за утврђивање локације и начина коришћења површине јавне намене на територији Града Пожаревца и Костолца за продају бостана у летњем периоду, те на основу члана 86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст („Сл. Гласник града Пожаревца“, број 9/09- пречишћен текст) и члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Сл. Гласник града Пожаревца“ бр.3/08, 5/08 и 3/09) на предлог Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца, донело

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању локација за продају бостана у Пожаревцу и Костолцу

I

Овим решењем утврђују се локације за продају бостана из теретних моторних возила, путничких моторних возила и приколица на површинама јавне намене и то:

Локација за град Пожаревац су:

1. у улици Моше Пијаде (поред ограде касарне „Павле Јуришић Штурм“, пре скретања за улицу Шесте личке дивизије – 2 места;

2. у улици Пожаревачки партизански одред, код самопослуге на углу улица Шесте личке дивизије и Пожаревачког партизанског одреда – 2 места

3. у улици Пожаревачки партизански одред иза скретања за улицу Цане Бабовић, преко пута самопослуге – 1 место;

4. у улици Косовској између два пружна колосека, испред пруге Пожаревац-Београд са десне стране гледано из правца Пожаревца ка Лучици – 2 места;

5. у улици 27. април са десне стране улице након лучичког пружног прелаза, испред аутобуског стајалишта – 4 места и дуж целе улице према потреби;

6. у улици Чеде Васовића код стамбене зграде „Тријангл“, слепа улица – 4 места;

7. угао улица Партизанске и Ратарске – 2 места;

8. угао улица Миодрага Марковића и Партизанске, преко пута зграде „Солидарности“ – 2 места;

9. угао улица Партизанске и Дунавске испред самопослуге – 4 места;

10. у улици Немање Томића код пијаце „Пионирски трг“ на улазу у двориште стамбених зграда, преко пута артерске чесме – 2 места;

11. угао улица Братства јединства и Пионирски трг испред самопослуге – 1 место;

12. у улици Боже Димитријевића, код броја 14 – 1 мето и код броја 46 – 2 места;

13. у улици Хајдук Вељковој са десне стране на паркингу цркве – 2 места;

14. угао улица Браничевске и Светосавске, простор испред зграде на броју 9, – 1 место, и

15. у улици Моше Пијаде, поред стадиона „Железничар“ – 1 место.

Локација за град Костолац су:

1. простор између улице Боже Димитријевића и самопослуге „Мица“ преко

пута ресторана „Путника“;

2. преко пута спортске хале поред продавнице „Нап“;

3. угао улица 13. октобар и Трудбеничка, преко пута хотела Костолац“ код стадиона „Рудар“;

4. у улици Кнеза Милоша поред продавнице „Електрометал промет“ у насељу „Канал“;

5. у улици Партизанској поред продавнице „Фонтана“ и поред стадиона малих спортова ;

6. на плажи „Топољар“ поред велике капије на главном улазу;

7. у улици Вељка Дугошевића преко пута Техничког сектора ЕПС-а .

Број места за продају бостана из тертних моторних возила, путничких моторних возила и приколица на површинама јавне намене за наведене локације у Костолцу одредиће посебним решењем Градско веће општине Костолац.

II

Све локације које се налазе у близини раскрсница морају бити удаљене 6.00м од истих.

III

Забрањује се истовар бостана на површине јавне намене и постављање објеката за продају који нису предвиђени тачком I овог решења.

IV

Продаја бостана на локацијама утврђеним тачком I овог решења врши се у периоду од 21. јуна 2012. године до 15. септембра 2012. године.

V

За коришћење површине јавне намене продавац плаће по возилу, односно приколици накнаду:

– дневно у износу од 200,00 динара за сваки дан коришћења;

– месечно у износу од 2.000,00 динара за 30 дана коришћења и

сезонски у износу од 6.000,00 динара за период из тачке IV овог решења.

VI

Корисник површине јавне намене односно продавац уплаћије накнаду из члана V овог решења на текући рачун буџета Града Пожаревца број 840-741531843-77 са позивом на број 97-52-080.

VII

Контролу и надзор над спровођењем овог решења врши Одељење за инспекцијске послове – Комунална инспекција и Одељење за послове комуналне полиције Градске управе града Пожаревца.

VIII

Корисници површина јавне намене су дужни да се старају о тој површини и да све отпатке скупљају и одлажу на за то предвиђена места како за време тако по завршетку продаје.

IX

Ово решење ступа на снагу 21.јуна 2012. године.

У Пожаревцу, 20. јун 2012. године,               Број: 01-06-62/2012-7-1)

За све додатне информације обратите се одељењу за имовинско-правне послове, комуналне послове и саобраћај (тел. 012/539-648)Градско веће града Пожаревца, на седници одржаној дана 20. јуна 2012. године, разматрало је потребу за утврђивање локације и начина коришћења површине јавне намене на територији Града Пожаревца и Костолца за продају бостана у летњем периоду, те на основу члана 86. Статута града Пожаревца-пречишћен текст („Сл. Гласник града Пожаревца“, број 9/09- пречишћен текст) и члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Сл. Гласник града Пожаревца“ бр.3/08, 5/08 и 3/09) на предлог Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца, донело

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању локација за продају бостана у Пожаревцу и Костолцу

I

Овим решењем утврђују се локације за продају бостана из теретних моторних возила, путничких моторних возила и приколица на површинама јавне намене и то:

Локација за град Пожаревац су:

1. у улици Моше Пијаде (поред ограде касарне „Павле Јуришић Штурм“, пре скретања за улицу Шесте личке дивизије – 2 места;

2. у улици Пожаревачки партизански одред, код самопослуге на углу улица Шесте личке дивизије и Пожаревачког партизанског одреда – 2 места

3. у улици Пожаревачки партизански одред иза скретања за улицу Цане Бабовић, преко пута самопослуге – 1 место;

4. у улици Косовској између два пружна колосека, испред пруге Пожаревац-Београд са десне стране гледано из правца Пожаревца ка Лучици – 2 места;

5. у улици 27. април са десне стране улице након лучичког пружног прелаза, испред аутобуског стајалишта – 4 места и дуж целе улице према потреби;

6. у улици Чеде Васовића код стамбене зграде „Тријангл“, слепа улица – 4 места;

7. угао улица Партизанске и Ратарске – 2 места;

8. угао улица Миодрага Марковића и Партизанске, преко пута зграде „Солидарности“ – 2 места;

9. угао улица Партизанске и Дунавске испред самопослуге – 4 места;

10. у улици Немање Томића код пијаце „Пионирски трг“ на улазу у двориште стамбених зграда, преко пута артерске чесме – 2 места;

11. угао улица Братства јединства и Пионирски трг испред самопослуге – 1 место;

12. у улици Боже Димитријевића, код броја 14 – 1 мето и код броја 46 – 2 места;

13. у улици Хајдук Вељковој са десне стране на паркингу цркве – 2 места;

14. угао улица Браничевске и Светосавске, простор испред зграде на броју 9, – 1 место, и

15. у улици Моше Пијаде, поред стадиона „Железничар“ – 1 место.

Локација за град Костолац су:

1. простор између улице Боже Димитријевића и самопослуге „Мица“ преко

пута ресторана „Путника“;

2. преко пута спортске хале поред продавнице „Нап“;

3. угао улица 13. октобар и Трудбеничка, преко пута хотела Костолац“ код стадиона „Рудар“;

4. у улици Кнеза Милоша поред продавнице „Електрометал промет“ у насељу „Канал“;

5. у улици Партизанској поред продавнице „Фонтана“ и поред стадиона малих спортова ;

6. на плажи „Топољар“ поред велике капије на главном улазу;

7. у улици Вељка Дугошевића преко пута Техничког сектора ЕПС-а .

Број места за продају бостана из тертних моторних возила, путничких моторних возила и приколица на површинама јавне намене за наведене локације у Костолцу одредиће посебним решењем Градско веће општине Костолац.

II

Све локације које се налазе у близини раскрсница морају бити удаљене 6.00м од истих.

III

Забрањује се истовар бостана на површине јавне намене и постављање објеката за продају који нису предвиђени тачком I овог решења.

IV

Продаја бостана на локацијама утврђеним тачком I овог решења врши се у периоду од 21. јуна 2012. године до 15. септембра 2012. године.

V

За коришћење површине јавне намене продавац плаће по возилу, односно приколици накнаду:

– дневно у износу од 200,00 динара за сваки дан коришћења;

– месечно у износу од 2.000,00 динара за 30 дана коришћења и

сезонски у износу од 6.000,00 динара за период из тачке IV овог решења.

VI

Корисник површине јавне намене односно продавац уплаћије накнаду из члана V овог решења на текући рачун буџета Града Пожаревца број 840-741531843-77 са позивом на број 97-52-080.

VII

Контролу и надзор над спровођењем овог решења врши Одељење за инспекцијске послове – Комунална инспекција и Одељење за послове комуналне полиције Градске управе града Пожаревца.

VIII

Корисници површина јавне намене су дужни да се старају о тој површини и да све отпатке скупљају и одлажу на за то предвиђена места како за време тако по завршетку продаје.

IX

Ово решење ступа на снагу 21.јуна 2012. године.

У Пожаревцу, 20. јун 2012. године,               Број: 01-06-62/2012-7-1)

За све додатне информације обратите се одељењу за имовинско-правне послове, комуналне послове и саобраћај (тел. 012/539-648)

Подели са другима: Facebook Twitter