Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sajam turizma u Novom SaduTourism Fair in Novi Sad

Zapažen nastup Turističke organizacije Požarevac

Turistička organizacija Požarevac zaslužila je dva priznanja na 45. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu – Veliku zlatnu medalju za pružanje turističkih usluga i nagradu za dizajn. Tradicionalni Sajam turizma u Novom Sadu bilo je izuzetna prilika da se predstave turistički potencijali grada Požarevca i okoline Vojvođanima kao i brojnim posetiocima iz drugih krajeva Srbije i inostranstva. Požarevački štand posetili su i funkcioneri Grada.

 

Takođe, ovo je bila prava šansa da se širokoj javnosti predstave LJubičevske konjičke igre koje naredne godine proslavljaju 50 rođendan. Veoma posećen štand Turističke organizacije Požarevaca i nagrade dobijene za dobar dizajn propagadnog i pratećeg materijala dokaz su turističkih potencijala Požarevca i okoline i njihove iskorišćenosti. Učesnike sajma prošlog petka posetili su gradonačelnik Miomir Ilić i predsednik Skupštine grada Žarko Pivac, sa saradnicima. – Ovo je lepa prilika da prikažemo ono što imamo u turizmu. Smatram da je ovakav vid prezentacije našeg grada koristan, trudićemo se da svake godine proširujemo turističke sadržaje. Ovo je i prilika da obavestimo građane Srbije da smo već krenuli sa pripremama narednih LJubičevskih konjičkih igara, koje će sledeće godine proslaviti 50 godina postojanja. I ne samo da ih obavestim, već i da ih pozovem da nam budu gosti. Što se ovogodišnjeg Sajma tiče smatram da je bogat sadržajima, veliki je broj izlagača iz zemlje i inostranstva i evidentno je da je ovo lepa prilika za promociju turističke ponude ne samo našeg kraja, nego čitave Srbije, rekao je gradonačelnik Ilić na štandu Turističke organizacije Požarevac.

Turistička organizacija Grada Požarevca po četrnaesti put se pojavljuje na Međunarodnom novosadskom sajmu turizma koji obuhvata više sajamskih manifestacija. Ove godine je zapažen veliki broj izlagača kojih je bilo iz gotovo svih zemalja regiona. Svoje štandove imale su turističke organizacije iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske… – Nama je Novosadski sajam posebno interesantan jer računamo na posetioce iz ovog dela zemlje. Želimo da iskoristimo priliku da se što bolje pozicioniramo na ovom potencijalnom tržištu. Ovde postoji tradicija i kultura koje naginju ka nekim našim kulturološkim i tradicionalnim običajima. Oni, recimo, posebno poštuju konjarstvo i konjički sport, što je nama veoma važno, zbog Еrgele „LJubičevo“ pa samim tim i LJubičevskih konjičkih igara. Decenijama unazad Vojvođani su rado viđeni gosti na našim manifestacijama. Turistička organizacija grada i dalje računa na goste sa ovih prostora i Novosadski sajam turizma je upravo prava prilika da im pokažemo šta imamo, kaže direktor turističke organizacije Požarevca, Dejan Savić. Kao i predhodnih godina, Turistička organizacija Požarevca ne vraća se praznih ruku sa Sajma. Dodeljene su joj dve nagrade, reč je o velikoj zlatnoj medalji zapružanje usluga u oblasti turizma i priznanju za dobar dizajn. Konkretno, Zlatnu medalju zavredeo je rad Turističko – informativnog centra koji posluje u okviru Turističke organizacije od 2009. godine. Nagrda je uručena u Narodnom pozorištu Novog Sada. – Nagradu smo osvojili zahvaljujući suvenirskoj postavci, velikom izboru različitih suvenira, popunjenosti asortimana, nivou usluga i kvalitetnom informacijom koje pružamo gostima, objašnjava Savić. Priznanje za dobar dizajn se tradicionalno dodeljuje za dizajnerska rešenja određenih promotivnih materijala, predmeta i aktivnosti. – Ove godine smo nagrađeni za odevne predmete kojima promovišemo našu najznačajniju manifestaciju – LJubičevske konjičke igre i to konkretno za košulju koju smo izradili kao poklon gostima, napominje Savić.

Opšti utisak sa Sajma je da je ove godine poseta bila veća nego ranije pa je i na štandu Požarevca zabeležen veći broj posetilaca nego predhodnih godina. Pored Požarevljana, na Sajmu su svoje turističke ponude, ove godine proširene sadržajima seoskog turizma, promovisale i turističke organizacije Veliko Gradište, Golubac i Malo Crniće. Bili su zapaženi i štandovi organizacija iz oblasti horticulture i zaštite životne sredine poput kostolačkog Privrednog društva “Rekultivacija i ozelenjavanje” i PD “TЕ – KO Kostolac”. Tradicionalno u hali rezervisanoj za promociju lova i ribolova, širokom lepezom rekvizita i lovačke opreme, predstavilo se požarevačko Privatno preduzeće “Grof”.Successful presentation of the Tourist Organization of Pozarevac

Tourist Organization Pozarevac earned two awards at the 45th International Tourism Fair in Novi Sad – Grand Gold Medal for providing travel services and design awards. Traditional Tourism Fair in Novi Sad was a great opportunity to present the tourism potential of the city and its surroundings of Pozarevac, the citizens of Vojvodina as well as many visitors from other parts of Serbia and abroad. Pozarevac stand visited by officials of the City.

Also, this is a real chance to show the general public that Ljubicevo Equestrian Games next year celebrates its 50th birthday. Well attended booth Tourism Organization Pozarevac and awards received for good design. Participants of the fair last Friday visited the mayor Miomir Ilic and the president of Assembly Zarko Pivac and his associates. – This is a nice opportunity to show what we have in the tourism industry. I believe that this kind of presentation of our useful, we will try to expand each year tourist facilities. This is an opportunity to inform the citizens of Serbia that have already started preparing the next Ljubicevo Equestrian Games, which will next year celebrate 50 years of existence. And not only to inform, but to invite them to be our guests. As far as this year’s fair I think that is rich in content, a large number of exhibitors from home and abroad, and it is evident that this is a good opportunity for the promotion of tourism not only our region, but the whole of Serbia, said mayor Ilic on the stand Tourism Organization Pozarevac.

Tourist Organization of Pozarevac the fourteenth time appears at the International Tourism Fair, Novi Sad, which includes several trade shows. This year has been noted many exhibitors who came from almost all countries of the region. Stand had Tourism Organization of Serbia, Serbian Republic, Montenegro, Slovenia, Croatia … – Novi Sad Fair is especially interesting because we count on visitors from this part of the country. We would like to take this opportunity to better position ourselves in this potential market. There is a tradition and culture that tend to be some of our cultural and traditional customs. They say, especially respected horse breeding and equestrian sports, which is very important to us, because the Paddock „Ljubicevo“ and therefore Ljubicevo Equestrian Games. For decades citizens of Vojvodina welcome guests at our events. Tourist organization of the town and continues to count the guests from the region and the Novi Sad Fair of Tourism has just the right opportunity to show them what we have, says the director of tourism organizations Pozarevac, Dejan Savic. As in previous years, the Tourist Organization Pozarevac not return empty-handed from the fair. Specifically, the Gold Medal of the work of their works Tourist – information center that operates within the Tourism Organization since 2009. year. Award is presented to the National Theatre in Novi Sad.

– The prize we won thanks souvenir setting, wide selection of different souvenirs, occupancy range, the level of service and quality of information that provides guests Savic explains. Recognition for good design is traditionally given for the designs of certain promotional materials, objects and activities. – This year we have been awarded for garments that promote our most important event – Ljubicevo Equestrian Games and in particular for the shirt that we made as a gift to guests, says Savic.

The overall impression of the fair is to visit this year was bigger than ever and is on stand Pozarevac recorded more visitors than the previous year. The Fair is its tourism offerings, this year expanded amenities of rural tourism, and promote tourism organizations Veliko Gradiste, Golubac and Malo Crnice. They were noticed and organizations in the stands horticulture and environmental protection as the Company Kostolac „Rekultivacija i ozelenjavanje“ and PD „TE – Kostolac“. Traditionally in the hall reserved for the promotion of hunting and fishing, and a wide range of equipment and hunting equipment, presented Pozarevac Private Company „Grof (Count)“.