Почетак » Актуелно » О Граду
 

Сајам туризма у Новом СадуTourism Fair in Novi Sad

Запажен наступ Туристичке организације Пожаревац

Туристичка организација Пожаревац заслужила је два признања на 45. Међународном сајму туризма у Новом Саду – Велику златну медаљу за пружање туристичких услуга и награду за дизајн. Традиционални Сајам туризма у Новом Саду било је изузетна прилика да се представе туристички потенцијали града Пожаревца и околине Војвођанима као и бројним посетиоцима из других крајева Србије и иностранства. Пожаревачки штанд посетили су и функционери Града.

 

Такође, ово је била права шанса да се широкој јавности представе Љубичевске коњичке игре које наредне године прослављају 50 рођендан. Веома посећен штанд Туристичке организације Пожареваца и награде добијене за добар дизајн пропагадног и пратећег материјала доказ су туристичких потенцијала Пожаревца и околине и њихове искоришћености. Учеснике сајма прошлог петка посетили су градоначелник Миомир Илић и председник Скупштине града Жарко Пивац, са сарадницима. – Ово је лепа прилика да прикажемо оно што имамо у туризму. Сматрам да је овакав вид презентације нашег града користан, трудићемо се да сваке године проширујемо туристичке садржаје. Ово је и прилика да обавестимо грађане Србије да смо већ кренули са припремама наредних Љубичевских коњичких игара, које ће следеће године прославити 50 година постојања. И не само да их обавестим, већ и да их позовем да нам буду гости. Што се овогодишњег Сајма тиче сматрам да је богат садржајима, велики је број излагача из земље и иностранства и евидентно је да је ово лепа прилика за промоцију туристичке понуде не само нашег краја, него читаве Србије, рекао је градоначелник Илић на штанду Туристичке организације Пожаревац.

Туристичка организација Града Пожаревца по четрнаести пут се појављује на Међународном новосадском сајму туризма који обухвата више сајамских манифестација. Ове године је запажен велики број излагача којих је било из готово свих земаља региона. Своје штандове имале су туристичке организације из Србије, Републике Српске, Црне Горе, Словеније, Хрватске… – Нама је Новосадски сајам посебно интересантан јер рачунамо на посетиоце из овог дела земље. Желимо да искористимо прилику да се што боље позиционирамо на овом потенцијалном тржишту. Овде постоји традиција и култура које нагињу ка неким нашим културолошким и традиционалним обичајима. Они, рецимо, посебно поштују коњарство и коњички спорт, што је нама веома важно, због Ергеле „Љубичево“ па самим тим и Љубичевских коњичких игара. Деценијама уназад Војвођани су радо виђени гости на нашим манифестацијама. Туристичка организација града и даље рачуна на госте са ових простора и Новосадски сајам туризма је управо права прилика да им покажемо шта имамо, каже директор туристичке организације Пожаревца, Дејан Савић. Као и предходних година, Туристичка организација Пожаревца не враћа се празних руку са Сајма. Додељене су јој две награде, реч је о великој златној медаљи запружање услуга у области туризма и признању за добар дизајн. Конкретно, Златну медаљу завредео је рад Туристичко – информативног центра који послује у оквиру Туристичке организације од 2009. године. Нагрда је уручена у Народном позоришту Новог Сада. – Награду смо освојили захваљујући сувенирској поставци, великом избору различитих сувенира, попуњености асортимана, нивоу услуга и квалитетном информацијом које пружамо гостима, објашњава Савић. Признање за добар дизајн се традиционално додељује за дизајнерска решења одређених промотивних материјала, предмета и активности. – Ове године смо награђени за одевне предмете којима промовишемо нашу најзначајнију манифестацију – Љубичевске коњичке игре и то конкретно за кошуљу коју смо израдили као поклон гостима, напомиње Савић.

Општи утисак са Сајма је да је ове године посета била већа него раније па је и на штанду Пожаревца забележен већи број посетилаца него предходних година. Поред Пожаревљана, на Сајму су своје туристичке понуде, ове године проширене садржајима сеоског туризма, промовисале и туристичке организације Велико Градиште, Голубац и Мало Црниће. Били су запажени и штандови организација из области хортицултуре и заштите животне средине попут костолачког Привредног друштва “Рекултивација и озелењавање” и ПД “ТЕ – КО Костолац”. Традиционално у хали резервисаној за промоцију лова и риболова, широком лепезом реквизита и ловачке опреме, представило се пожаревачко Приватно предузеће “Гроф”.Successful presentation of the Tourist Organization of Pozarevac

Tourist Organization Pozarevac earned two awards at the 45th International Tourism Fair in Novi Sad – Grand Gold Medal for providing travel services and design awards. Traditional Tourism Fair in Novi Sad was a great opportunity to present the tourism potential of the city and its surroundings of Pozarevac, the citizens of Vojvodina as well as many visitors from other parts of Serbia and abroad. Pozarevac stand visited by officials of the City.

Also, this is a real chance to show the general public that Ljubicevo Equestrian Games next year celebrates its 50th birthday. Well attended booth Tourism Organization Pozarevac and awards received for good design. Participants of the fair last Friday visited the mayor Miomir Ilic and the president of Assembly Zarko Pivac and his associates. – This is a nice opportunity to show what we have in the tourism industry. I believe that this kind of presentation of our useful, we will try to expand each year tourist facilities. This is an opportunity to inform the citizens of Serbia that have already started preparing the next Ljubicevo Equestrian Games, which will next year celebrate 50 years of existence. And not only to inform, but to invite them to be our guests. As far as this year’s fair I think that is rich in content, a large number of exhibitors from home and abroad, and it is evident that this is a good opportunity for the promotion of tourism not only our region, but the whole of Serbia, said mayor Ilic on the stand Tourism Organization Pozarevac.

Tourist Organization of Pozarevac the fourteenth time appears at the International Tourism Fair, Novi Sad, which includes several trade shows. This year has been noted many exhibitors who came from almost all countries of the region. Stand had Tourism Organization of Serbia, Serbian Republic, Montenegro, Slovenia, Croatia … – Novi Sad Fair is especially interesting because we count on visitors from this part of the country. We would like to take this opportunity to better position ourselves in this potential market. There is a tradition and culture that tend to be some of our cultural and traditional customs. They say, especially respected horse breeding and equestrian sports, which is very important to us, because the Paddock „Ljubicevo“ and therefore Ljubicevo Equestrian Games. For decades citizens of Vojvodina welcome guests at our events. Tourist organization of the town and continues to count the guests from the region and the Novi Sad Fair of Tourism has just the right opportunity to show them what we have, says the director of tourism organizations Pozarevac, Dejan Savic. As in previous years, the Tourist Organization Pozarevac not return empty-handed from the fair. Specifically, the Gold Medal of the work of their works Tourist – information center that operates within the Tourism Organization since 2009. year. Award is presented to the National Theatre in Novi Sad.

– The prize we won thanks souvenir setting, wide selection of different souvenirs, occupancy range, the level of service and quality of information that provides guests Savic explains. Recognition for good design is traditionally given for the designs of certain promotional materials, objects and activities. – This year we have been awarded for garments that promote our most important event – Ljubicevo Equestrian Games and in particular for the shirt that we made as a gift to guests, says Savic.

The overall impression of the fair is to visit this year was bigger than ever and is on stand Pozarevac recorded more visitors than the previous year. The Fair is its tourism offerings, this year expanded amenities of rural tourism, and promote tourism organizations Veliko Gradiste, Golubac and Malo Crnice. They were noticed and organizations in the stands horticulture and environmental protection as the Company Kostolac „Rekultivacija i ozelenjavanje“ and PD „TE – Kostolac“. Traditionally in the hall reserved for the promotion of hunting and fishing, and a wide range of equipment and hunting equipment, presented Pozarevac Private Company „Grof (Count)“.