‘O Gradu’

Godišnji plan službe za internu reviziju Grada Požarevca za 2023. godinu

...

Strateški plan interne revizije Grada Požarevca za period 2021 – 2023. godine

...

Komunalna milicija: prekršajni nalozi

Prekršajni nalog Prekršajni nalog Prekršajni nalog Prekršajni nalog Prekršajni nalog ...

PLAN KONSULTACIJA U TOKU EH-ANTE ANALIZE EFEKATA NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2023. GODINU

Cilj konsutacije: Identifikovanje potreba u cilju planiranje mera i aktivnosti u oblasti aktivne politike zapošljavanja koje će Grad Požarevac sprovoditi u toku 2023.godine. Rok sprovođenja konsultacija: 24. januar -10. februar  2023.godine Broj lica angažovanih na  spovođenju konsultacija: šef...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.- 2025. u 2023. godini

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 1.2. Obrazac prijave 1.3. Formular - narativni izveštaj 1.4. Obrazac izjave 1 o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta 1.5. Obrazac izjave 2 o nepostojanju sukoba interesa ...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, u 2023. godini

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca Obrazac prijave Formular - narativni izveštaj Obrazac izjave 1 o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta Obrazac izjave 2 o nepostojanju sukoba interesa ...