‘О Граду’

Представљен пројекат „Постизање инклузивног социо-економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома’’

Завршетком овог пројекта, до краја 2020. године, очекује се да посао добије 40 лица. Пројекат инклузија Рома и других маргинализованих група спроводи се у партнерству Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ и кабинета Зоране Михајловић, потпредседнице Владе РС, која је и...

Предлог Листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2019/2020. годину

Предлог Листе за доделу стипендија студентима Решење о одбацивању Решење о одбијању...

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1068/1 и деловима к.п.бр. 1065 и 1069/1 све КО Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког...

Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу

 Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу  Одлука о утврђивању локације и  начина коришћења површине јавне намене за  продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу...

Обележено 70 година постојања Музичке школе

Свечаном академијом у Центру за културу, Музичка школа „Стеван Мокрањац“ обележила је 70 година постојања. Свечану академију отворили су хорови ове образовне установе, хор средње Музичке школе, камерни хор „Одјек“ и хор професора Музичке школе, под диригентском палицом Милене Арсић и уз...

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности и именовању Радног тима за заштиту података о личности у Градској управи Града Пожаревца

...