Почетак » Актуелно » Обавештења » Конкурси
 

Јавни позив за доделу средстава државне помоћи из буџета града Пожаревца за 2024. годину, а у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године

Расписије се Јавни позив за додела бесповратних средстава државне помоћи из  буџета Града  Пожаревца за 2024. годину, а у оквиру Програма локалног економског развоја Града Пожаревца  за период  од  2024. до 2026. године, а за следећу  меру и подмере у оквиру исте:

Мера 2 . Подстицање конкурентности, за  подмере:

2.1.  Подршка учешћу на сајмовима.

2.2. Добијањe међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.

2.3. Обезбеђивање средстава за реконструкцију, доградњу постојећих или изградњу нових производних капацитета

2.4. Суфинансирање набавке основних средстава

Ова мера представља  de minimis помоћ.

 

Извори  и намена средства која се додељују

 

Бесповратна средства државне помоћи додељују се из буџета Града Пожаревца за 2024.годину и  планирана су  Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину у укупном  износу од 25.000.000,00 динара.

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим позитивним прописима.

 

Право на учествовање на Јавном позиву

Члан 6.

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају сви инвеститори из Србије и иностранства, предузетници, микро привредна друштва, мала привредна друштва, средња привредна друштва, велика привредна друштва, инвеститори ( у даљем тексту : „привредни субјекти“),  који улажу у нове производе и нове делатности, односно у проширење производних капацитета ради обављања постојеће делатности са тероторије Града Пожаревца односно уколико имају регистровано седиште или пословницу на тероторији Града Пожаревца и то на начин и под следећим условима:

-Да у тренутку исплате државне помоћи имају седиште или представништво или издвојено место пословања у Републици Србији.

-Да у року од две године пре подношење пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности.

-Да власници и одговорна лица привредног субјекта нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води кривични поступак за кривична дела против привреде.

-Да није у групи повезаних лица у којима су неки од чланова велики привредни субјекти.

-Да је од дана објављивања јавног позива измирио доспеле обавезе према Републици Србији и према Граду Пожаревцу по основу изворних јавних прихода

-Да према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју запослених лица на дан подношења пријаве има одређен број запослених у зависности од величине привредног субјекта.

-Да у периоду од годину дана од дана објављивања јавног позива текући рачуни код пословних банака нису били у блокади дуже од укупно 6 месеци.

-Да према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју запослених лица на дан објављивања јавног позива има најмање једно запослено лице на неодређено време у претходне три године.

-Да је кумулација додељене државне помоћи до максимално дозвољених износа и интензитета у складу са Законом о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 23/21), Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС“, бр. 23/21) и другим подзаконским актима којима се уређује контрола државне помоћи.

– Да није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације.

Привредни субјект који подноси пријаву на  овај Јавни позив    могу конкурисати само једну подмеру у оквиру мере 2.

 

Изузимање од права на доделу средстава

Од права на доделу средстава изузимају се привредни субјекти :

 • који средства не могу добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима,
 • привредним субјектима који обављају делатности у секторима челика, угља, синтетичких влакана, саобраћаја, енергетике, финансијских делатности, осигурања, управљачких делатности и саветовања: као и привредним субјектима у тешкоћама,

односно оним привредним субјектима који нису били у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) на дан 31. децембра 2019. године.

 • који нису измирили претходне обавезе према буџету Града Пожаревцу и Републике Србије и против којих се воде поступци пред судом,
 • код којих је број запослених смањен за 10% и више за последњих 12 месеци пре подношења пријаве на јавни позив у односу на просечан број запослених у наведеном периоду,
 • у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешћа у власништву,
 • који су у обавези повраћаја недозвољене државе помоћи,
 • којима је био раскинут уговор о додели средства подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора.

Подршка се не пружа ни привредним субјектима којима је у року од две године пре подношења пријаве за доделу средстава изречена правоснажна мера забране обављања делатности, а уколико послују краће од две године, да није изречена правоснажна мера забране обављања пословне делатности за укупни период пословања. Поред тога подршка се не пружа ни привредним субјектима чији су власници и одговорна лица правоснажно осуђивана и против којих се води поступак за кривична дела против привреде.

Повезани привредни субјекти не могу бити корисници средстава по овом Јавном позиву у складу са чл. 7 Одлуке  о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период  од 2024. до 2026. године, а у току 2024.године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/24 ).

De minimis помоћи се не може доделити:

 • за подстицање извоза, односно за делатности које директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са извозним активностима и
 • за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе.

 

Трајање и објављивање  Јавног позива 

Трајање Јавног позива је 60 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Јавни позив је објављен на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs  и локалном листу „Реч народа“.

 

Додатна појашења  

Висина средства која могу бити додељена за подмере и оквиру Мере 2 -Подстицање конкурентности и појашњење начина реализације истих  

Средства за реализацију Мере 2 – Подстицање конкурентности се  додељују  у складу са  de minimies  државном помоћи, није повезана са новоотвореним радним местима. Сви привредни субјекти, који имају право доделе средстава  државне помоћи по овом Јавном позиву, а који искажу потребу запошљавања  нових радника, имају обавезу да запосле  раднике искључиво са територије Града Пожаревца, а уколико на тржишту рада нема квалификоване радне снаге, уз достављање одговарајуће изјаве и потврде Националне службе за запошљавање филијала Пожаревц, могу да запосле и раднике са територије других јединица локалне самоуправе.

 

Подмера 2.1.Подршка учешћу на сајмовима

Град може доделити средства привредном субјекту за учествовање на сајмовима, кроз суфинансирање дела трошкова.

Оправдани трошкови односе се на трошкове  учествовања на сајмовима.

Град Пожаревац ће суфинансирати 50% дела оправданих трошкова. Један привредни субјект може се пријавити за учешће на једном сајму, а један привредни субјекат може  конкурисати за ову меру само једном у току трајања овог Програма.

Рок за реализацију овог инструмента је најдуже годину дана. Корисник средстава подстицаја је у обавези да Граду  Пожаревцу као средство обезбеђења достави меницу за повраћај целокупног износа додељених средстава за случај неизвршења обавеза по основу закљученог Уговора о додели средстава.

Начин преноса додељених средстава и динамика трошења истих биће дефинисани Уговором који ће Град Пожаревца закључити са корисником средства подстицаја.

 

2.2. Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу

Град Пожаревац може доделити подстицај привредном субјекту за суфинансирање трошкова стицања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено докаже исплативост таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште као и за побољшање квалитета управљања делатношћу.

Износ овог суфинансирања је до 50% трошкова сертификације за велике привредне субјекте, за средње до 60%, а за микро и мале привредне субјекте и предузетнике до 70% .

Под трошковима сертификације подразумева се трошак ангажовања сертификационе куће-тела, институција или предузећа која се налазе на листи признатих издаваоца сертификата.

Као средство обезбеђења, привредни субјект за овај подстицај мора Граду  Пожаревцу доставити  меницу за повраћај целокупног износа додељених средстава за случај неизвршења обавеза по основу закљученог Уговора о додели средстава.

 

2.3. Обезбеђивање средстава за реконструкцију, доградњу постојећих или изградњу нових производних капацитета

Град Пожаревац може доделити субвенцију привредном субјекту у виду суфинансирања неопходног грађевинског материјала за изградњу нових производних објеката, реконструкцију и доградњу постојећих, као и адаптацију постојећих објеката у производне, у износу до 100 евра по метру квадратном бруто површине у основи објекта – простора намењеног производњи, који је неопходан за проширење постојећег или започињање новог производног процеса или  производне услуге или производно – занатске делатности.

За извођење радова на изградњи, реконструкцији, доградњи или адаптацији производног објекта, неопходно је обезбедити правноснажну грађевинску дозволу, односно решење о одобрењу за извођење радова а Бизнис планом морају бити предвиђени завршетак извођења радова и прибављање употребне дозволе у року који не може бити дужи од три године од дана добијања средстава из подстицаја.

Такође, уз Бизнис план мора бити достављена и одговарајућа пројектно – техничка документација у којој је јасно описана врста и количина неопходног грађевинског материјала, односно  предмер и предрачун радова  који је саставни део пројектне техничке докуметације. Уз осталу, претходно дефинисану конкурсну документацију, привредни субјект посебно, кроз Бизнис план који се односи на коришћење објекта који је у градњи, мора навести податке да ли и како производни објекат утиче на запошљавање нових радника, на повећање извоза и укупне перформансе предузећа.

Привредни субјект које конкурише за овај подстицај мора бити кумулативно власник и земљишта и објекта уколико се изводе радови на адаптацији, реконструкцији и/или доградњи постојећег, односно, власник земљишта уколико се гради нови објекат.

Процес производње привредног субјекта који је добио подстицај из ове мере, мора бити у пословним просторијама које су предмет изградње минимум пет година од момента стицања употребне дозволе.

Максималан износ субвенције по једном привредном субјекту је до 5.000.000,00 динара у једној години и само једном се може конкурисати за исти објекат.

Привредни субјекат коме су додељена средства субвенције по овој мери, у обавези је да одмах по реализацији пројекта, достави Комисији за надзор и организационој јединици Градске управе Града Пожаревца надлежној за локално економски развој за посебан извештај надзорног органа и одговорног извођача радова као доказ о  извршењу своје обавезе.

Описана мера има циљ да јача конкурентне предности микро и малих привредних субјеката и предузетника, који на овај начин индиректно добијају шансу за конкурентску утакмицу са великим играчима, који много лакше долазе до капитала за производне капацитете.

Kао меру обезбеђења за Град Пожаревац привредни субјект мора обезбедити банкарску гаранцију на износ одобрених средстава.

Средства за суфинансирање по овој мери одобриће се за највише два привредна субјекта по овом Јавном позиву.

 

2.4. Суфинансирање набавке основних средстава  

Циљ ове мере је подршка привредним субјектима  у редовном пословању  ради  унапређења производње, ширења делатности или побољшања услуга.

Град Пожаревац може суфинансирати набавку опреме, машина, алата, теретних    возила (изузев камиона – БА облика каросерије) за сопствене потребе, максималне носивости до 3,5 т, као и других манипулативних транспортних  средства (виљушкари, палетари и др. за потребе утовара, истовара, премештања).

Овом мером предвиђена је и могућност замене дотрајалих машина и опреме новијим уколико привредни субјекат има потребе за тим. Ако  привредни субјекат конкурише за средства за набавку половних машина и опреме, она може бити и старија од 5 година уколико се бизнис планом то покаже као оправдано (боље перформансе машине, уштеда енергије, једноставније одржавање и набавка резервних делова и сл.)..

Уколико привредни субјекат конкурише за суфинансирање набавке теретних возила за сопствене потребе (осим камиона – БА облика каросерије), носивости до 3,5 т, са као и других манипулативних транспортних средства (виљушкари, палетари и др. за потребе утовара, истовара, премештања), исто  не може бити старије од 7 година.

Привредни субјекат дужан је да приликом пријаве на јавни конкурс достави Бизнис план којим појашњава на који начин ће набављена машина или опрема помоћи, алати, доставно или транспортно средство које се користи у процесу производње или пружању услуге, унапредити пословање, односно проширење прoизводње, побољшања услуге, унапређење услова рада  или  запошљавање нових радника.

Све набављено не сме се отуђити најмање две године. Такође, корисник је у обавези да након одобрења средства за ову меру, послује најмање две године у складу са достављеним бизнис планом.

По овом инструменту привредном субјекту се могу доделити средства у максималном износу до 2.500.000,00 динара. Суфинансирање је могуће у висини  до   50% за велике,  до 60%  за средње и до 70% за мале/микро/ предузетнике.

 • Привредни субјекти – предузетници којима су додељена средства  ову меру  у износу до 1.200.000,00 динара, у обавези су  да Граду Пожаревцу као средство обезбеђења доставе  меницу. Сви остали привредни субјекти дужни су да доставе банкарску гаранцију.
 • За износ веће од 1.200.000,00 динара као меру обезбеђења за Град Пожаревац привредни субјект – предузетник мора обезбедити банкарску гаранцију на износ одобрених средстава.

 

Оправдани трошкови

Оправдани трошкови улагања утврђени су  Oдлукoм о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, а у току 2024. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/24) која је објављена на званичној  интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs.

 

Начин подношења пријаве на јавни позив

Пријава на Јавни позив доставља се на прописаном обрасцу, са прописаном документацијом.

Обазац пријаве се може преузети са званичне интернет странице Града Пожаревца www.pozarevac.rs као и  у писарници  Градске управе  Града Пожаревца, у канцеларији број 9, у ул. Дринска бр. 2.

У пријави је потребно навести све тражене податке.

Пријава на Јавни позив се подноси Градском већу Града Пожаревца, на адресу: ул. Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за Јавни позив за додела бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревац за 2024.годину, а у оквиру Програма локалног економског развоја Града Пожаревац за период 2024. до 2026.године”, са тачним подацима и адресом  пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се подноси на српском језику.

Пријава на Јавни позив се  може поднети путем  поште или непосредно на писарници Градске управе Града Пожаревца.

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице   Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве послате на било који други начин, факсом, електронском поштом и др. или на погрешну адресу неће бити разматране.

Уколико се пријава поднесе након рока  на који је Јавни позив расписан  иста ће се сматрати неблаговоремена.

Уколико Пријава има недостатке које спречавају поступање по њој иста је неуредна.

Није могуће накнадно употпунити пратећу документацију  која недостаје.

Ако подносилац Пријаве уз исту не поднесе сву потребну пратећу документацију Пријава ће се сматрати  непотпуна.

Ако подносилац Пријаве не успањава услове  по овом Јавном позиву или спада у привредне субјекте који се изузимају од права на доделу средстава,  Пријава  је недопуштена.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу Пријаве.

 

Подносилац пријаве има обавезу да достави :          

Пријаву  и  Образац пријаве, као и обавезну пратећу  документацију која обухвата:

 

 1. Бизнис план и писмо о намерама, који  у случају одобрење средстава по Јавном позиву чини саставни део Уговора, а у коме се морају јасно навести битни елементи за анализу квалитета инвестиционог :
 • референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената,
 • досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројекат,
 • ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада), уколико постоји потреба,
 • претходни и планирани обим укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта),
 • финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период повраћаја инвестиције и др.),
 • јасан захтев за доделу средстава (назив и величину учесника на тржишту, опис пројекта, датум почетка и краја пројекта, планиран број новозапослених, фазе запошљавања, локацију пројекта, преглед трошкова пројекта, инструмент и износ државне помоћи са детаљним описом елемената директне инвестиције за чију реализацију се конкурише);
 1. извод регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне 2 године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);
 2. оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик;
 3. писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена државна помоћ, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе писану изјаву по ком основу и у ком облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, а све не старије од 30 дана;
 4. потврда  о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
 5. потврду о измирењу пореза на локалном нивоу, коју издаје Одељење  локалне пореске администрације Градске управе Града Пожаревца, не старије од 30 дана.
 6. потписана Изјаву о сагласности да Одељење за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне,  може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако подносилац пријаве  изричито изјави да ће те податке прибавити сам;
 7. Изјава да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велики привредни субјекти;
 8. Потврду Привредног суда/Прекршајног суда да привредном субјекту није изречена правоснажна мера забране обављања делатности у року од 2 године пре подношења пријаве на Јавни позив (доказ не сме бити старији од 30 дана од дана објављивања Јавног позива);
 9. Изјаву да одговорно лице улагача и корисника средстава није правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде;
 10. Изјаву да одговорно лице улагача и корисника средстава није правоснажно осуђивано за кривична дела против права по основу рада;
 11. Уверење основног/вишег суда да против лица није покренут кривични поступак ( у случају привредног друштва уверења за све заступнике и власнике уколико су физичка лица, а у случају предузетника достављају се иста уверења за лице које је регистровало обављање делатности као предузетник);
 12. Уверење о броју стално запослених код послодавца, на неодређево време које издаје Централни регистар обавезног социјалног осигурања;
 13. Одговарајући извештај пословне банаке или потврда Народне банке Србије да у периоду од годину дана од дана објављивања јавног позива није био у блокади дуже од укупно 6 месеци,
 14. Потврду Привредног суда да над привредном субјекту није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 15. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА издата од пословне банке која послује на територији Републике Србије, безусловна или платива на први позив у корист јединице локалне самоуправе – Након добијања Решења о додели средстава , а пре потписивања Уговора
 16. ДВЕ регистроване бланко соло МЕНИЦЕ са потписаним меничним овлашћењем ради наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза – Након добијања Решења о додели средстава , а пре потписивања Уговора.
 17. Уколико се пријава односи Меру 2 , а за  подмеру  3- Обезбеђивање средстава за реконструкцију, доградњу постојећих или изградњу нових производних капацитета:
 18. Доказ о власништву над земљиштем на коме ће се градити објекат (препис листа непокретности који је издала Служба за катастар непокретности).
 19. Доказ о власништву над објектом (у обавези је да достави доказ о власништву над објектом / простором након реализације поднетог пројекта-препис листа некокретности који је издала Служба за катастар непокретности)
 20. Важећа грађевинска и употребна дозвола ( у обавези је да употребну дозволу достави након реализације поднетог пројекта)
 21. Одговарајућа пројектно – техничка документација у којој је јасно описана врста и количина неопходног грађевинског материјала, односно предмер и предрачун радова  који је саставни део пројектне техничке докуметације

Подносилац пријаве није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим што је у обавези да се у пријави позове на наведену интернет страницу (Извод из регистра Агенције за привредне регистре, извод из Регистра понуђача и потврда Народне банке Србије).

Сва документација која се доставља мора бити потписана  и оверена печатом привредног субјекта, а све изјаве привредни субјект даје  под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.

Због комплексности неке пријаве Комисија за доделу средстава може затражити и  додатну документацију или  додатни елаборати, која није била наведена у јавном позиву а  како би се уверила у озбиљност потенцијалног корисника средстава. 

 

Оцењивање поднетих пријава

Оцењивање поднетих пријава врши  Комисија за доделу средстава сходно Правилнику о утврђивању критеријумима  за оцењивање поднетих пријава на Јавни позив доделу средстава државне помоћи у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024.године до 2026.године,  који је објављен   на званичном сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs, као пропратна документација уз Јавни позив.

 

Одлучивање по пријави

Комисију за доделу средстава због комплексности неког захтева може затражити и додатну документацију која није била наведена у јавном позиву, а како би се уверила у озбиљност потенцијалног корисника средстава.

Комисија за доделу средстава утврђује предлог ранг листе,а по истеку рока за жалбу, утврђује коначну листу коју доставља Градском већу Града Пожаревца ради доношења коначне Одлуке о додели средстава.

Након доношења коначне одлуке о додели средстава, а пре закључења Уговора о додели средства, привредни субјект је у обавези да Граду Пожаревцу достави средства обезбеђења.

Приговор на предлог ранг листе Комисије за доделу средстава подноси се Градском већу Града Пожаревца у року од 8 дана од дана објављивања исте на Огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града Пожаревца.

На коначну одлуку Градског већа Града Пожаревца о додели средстава може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема исте.

 

Уговор о додели средстава

Додела бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревца за 2024.годину регулише се закључењем Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе између Града Пожаревца, као даваоца средстава државне помоћи и привредног субјекта као корисника државне помоћи,у складу са донетим решењем Градског већа Града Пожаревца.

Бизнис план којим се привредни субјект  пријављује за доделу средстава по овом Јавном  позиву  чини саставни део Уговора.

Текст Уговора о додели средстава утврђује Градско веће Града Пожаревца, на предлог Комисије за доделу средстава.

Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисника средства државне помоћи  не испуњава услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.

Када постоје оправдани разлози да ће негативне последице неизвршења уговорених обавеза од стране корисника средстава наступити пре седнице Градског већа Града Пожаревца, на предлог Одељења за инвестиције, локални економски развој и пољопривреду и заштиту животне средине и Комисије за надзор може да раскине уговор,а надлежна Градска Управа за финансије да наплати средства обезбеђења о чему се Градско веће Града Пожаревца обавештава на првој наредној седници.

 

Исплата додељених средстава

Исплата додељених средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревца за 2024,годину врши се у складу са Уговором,  а на основу  захтева за  пренос средстава који корисник средстава државне помоћи подноси  Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

Корисник  средстава државне помоћи  је у  обавези да код Управе за трезор отвори посебан наменски динарски подрачун, те  исти наведе  у захтеву за пренос средстава .

 

Средства обезбеђења

Након доношења коначне одлуке о додели средстава, а пре закључења Уговора, привредни субјект коме су одобрена средства за неку од подмера у оквиру Мере 2 у обавези  је да Града Пожаревцу достави средства обезбеђења.

Уколико је предвиђено да је средство обезбеђења банкарска гаранција, привредни субјект доставља Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини додељених средстава, са роком који мора покривати целокупан уговорени период извршења посла  плус три месеца, а коју издаје пословна банка регистрована на територији Републике Србије. Безусловна гаранција је безусловна и платива на први позив у корист Града Пожаревца. Иста може гласити и на 12 месеци плус три месеца, са обавезом да на дан истека периода од 12 месеци , а најкасније седам дана пре истека периода од 12 месеци плус три месеца, достави нову банкарску гаранцију или измењену гаранцију којом се продужава период важења за нови рок од 12 плус три месеца,а све до коначне испуњености обавеза по уговору.

Такође, доставља две потписане бланко соло менице у корист Града Пожаревца, као даваоца подстицајних средстава са меничним овлашћењем за укупан износ додељених средстава које су снабдевене клаузулом “без протеста“ и „по виђењу“, на име даваоца подстицајних средстава и евидентиране  у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене од стране лица овлашћеног за заступање примаоца подстицајних средстава, са роком важења 60 дана дуже од рока важења уговора о додлеи средстава.

Уколико је средство обезбеђења меница, у том случају инвеститор доставља две бланко соло менице, у свему као што је наведено у предходном ставу.

У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења уговорних обавеза, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, може по основу достављених средстава обезбеђења наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

Давалац средстава државне помоћи ће вратити Kориснику средстава државне помоћи, претходно достављене меницe, по реализацији свих уговорних обавеза од стране Корисника средстава државне помоћи.

Када се  исплата одељених средства врши у ратама Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.

Град Пожаревац ће вратити Kориснику средстава државне помоћи, претходно достављену банкарску гаранцију, по стицању употребне дозволе за подмеру 2.3, док ће дата средства обезбеђења (банкарску гаранцију за подмеру 2.4 као и менице вратити по испуњењу свих уговорних обавеза).

 

   Додатне информације

Сви заинтересовани привредни субјекти могу извршити увид у одредбе Одлуке  о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период  од 2024. до 2026. године, а у току 2024.године и  Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, на званичном сајту Града Пожаревац www.pozarevac.rs.

Све додатне инфорамције у вези са објављеним јавним позивом заитересовани привредни субјекти могу добити у канцеларији број 137 Градске управе  Града Пожаревац –Одсек за локални економски развој-Одељење за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине или на телефон број 012/539-664 (контак особе: Марко Савић  и Соња Траиловић).

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж.електротехнике, ср.

obrazac prijave, izjave

Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za ocenjivanje