‘Конкурси’

Јавни конкурс за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца у 2017. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 5. става 2. алинеја друга Правилника о раду комисије за израду и праћење реализације за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја...

Предлог листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Града Пожаревца у 2017. години

Предлог листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017 – 2020. године у 2017. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период  2017-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-132/2017-17 од 20. јула 2017. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015 -2020. у 2017. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015.-2020. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/15). године  и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-132/2017-13 од 20. јула 2017. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к у р...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини Број 07-320-53/2017 ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Комисија за израду годишњег програма, заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у државној својини Број: 01-320-54/2017 ...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2017. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6 и 30/16-испр.), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 3/17)...

Јавни позив суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита на територији Града Пожаревца у 2017. години

 Јавни позив суфинансирања камате краткорочних пољопривредних кредита  Изјава Образац пријаве  ...

Јавни позив за Регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењивање крава и јуница)

 Јавни позив за Регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењивање крава и јуница)  Изјава Образац за пријаву...