‘Konkursi’

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017 – 2020. godine u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period  2017-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:  09-06-98/2019-9 od 21. juna 2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2019. godinu

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekta u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2019. godini

Predlog liste Rešenje o odbacivanju Rešenje o odbijanju...

JAVNI OGLAS za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca

Na osnovu člana 7. Odluke o pokretanju postupka za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca broj 09-06-80/2019-6 od 31.5.2019. godine koju je donelo Gradskog veća Grada Požarevca i člana 5. stav 2. Odluke o utvrđivanju organa nadležnog za pripremu akata za odlučivanje o...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 01-111-12/2019 28.05.2019. godine P o ž a r e v a c Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni...

Predlog liste za sufinansiranje programa / projekata crkava i verskih zajednica sa područja Požarevca u 2019. godini

...