‘Konkursi’

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

                                                                                                                                              Na osnovu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 7/19) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2019.godinu , br .1730-101-8/2019 od 22.07.2019.godine...

JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

Na osnovu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 7/19) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2019.godinu, br.1730-101-8/2019 od 22.07.2019.godine (broj pisarnice Gradske uprave...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017 – 2020. godine u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period  2017-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:  09-06-98/2019-9 od 21. juna 2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2019. godinu

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekta u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2019. godini

Predlog liste Rešenje o odbacivanju Rešenje o odbijanju...

JAVNI OGLAS za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca

Na osnovu člana 7. Odluke o pokretanju postupka za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca broj 09-06-80/2019-6 od 31.5.2019. godine koju je donelo Gradskog veća Grada Požarevca i člana 5. stav 2. Odluke o utvrđivanju organa nadležnog za pripremu akata za odlučivanje o...