‘Konkursi’

Rešenje o odbijanju – Šah klub “Dr Petar Mitrović”

...

Rešenje o odbijanju – Kik-boks klub “Spartan” i Bokserski klub “Blagoje Blaga Vujičić”

...

Rešenje o odbijanju – Klub borilačkih sportova “012”

...

Predlog liste za finansiranje godišnjih programa u olasti sporta na području grada Požarevca za 2019. godinu

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unaređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini

Predlog liste Rešenja o odbijanju / odbacivanju...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu, na kp.br. 1185, 1197/1, 1198/2 i 1121/4 sve K.O. Požarevac

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“,...