‘Konkursi’

ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJEPROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE, A U TOKU 2019. GODINE

Na osnovu člana 15. Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine, a u toku 2019. godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/19),  člana 26. stav 1. i 3. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni...

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2019. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine,...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2019. godini

...

PREDLOG RANG LISTE ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU.

...

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Požarevac

...

Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2019. godinu

Na osnovu člana 2. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16, 1/17 i 3/17), Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-21/2019 -14 od 13. februara 2019....