‘Konkursi’

Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2019. godinu

Na osnovu člana 2. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16, 1/17 i 3/17), Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-21/2019 -14 od 13. februara 2019....

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

Republika Srbnja GRAD POŽAREVAC Gradsko veće Grada Požarevca Broj: 09-06-21/2019-21 Dana: 13. februar 2019. godine Požarevac Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („(„Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – KURIR INTERNE DOSTAVNE KNjUGE – U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 17-111-7/2019 13.02.2019. godine P o ž a r e v a c Na osnovu člana 4. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017,...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu

               Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: 09-06-11/2019-1-1 od  28.1.2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N K...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020 u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-8/2019-22 od  18.1.2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016-2020.  godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 13/15) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-8/2019-21 od 18.1.2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...