‘Конкурси’

Поништавање конкурса за финансирање односно суфинасирање програма и пројеката Културно –уметничких друштава у 2021. години

...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2021. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6, 30/16 – исправка и 6/20), чл. 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени...

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2021. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 6/20), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,...

Предлог ранг-листе за доделу стипендија студентима по поновљеном Конкурсу И Решење о одбијању неосноване пријаве

Предлог ранг-листе за доделу стипендија студентима по поновљеном Конкурсу Решење о одбијању неосноване пријаве...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године, у 2021. години

На основу Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-48/2021-6 од  24.3.2021. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к...

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2021. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта на катастарским парцелама бр. 6780/32, 6780/33, 6780/26, 6780/30, 6780/31, 6780/39 и 6780/42 све у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца

На основу члана 2, 3, 4, 5, 6. и 8.  Одлуке о покретању поступка јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта на катастарским парцелама бр. 6780/32, 6780/33, 6780/26, 6780/30, 6780/31, 6780/39 и 6780/42 све у К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца број 09-06-48/2021-10-1  од  24....

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА (ПОЛОЖАЈ У I ГРУПИ)

На основу чл. 56. став 1. и чл. 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), чл. 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне...