‘Konkursi’

Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima

Na osnovu člana 2. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16, 1/17 i 3/17),  Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-3/2018-24 od 15. januara 2018. godine,...

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa / projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica za invaliditetom

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i...

Konačna rang lista za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca

...

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti PO+P+4+Pk, na k.n.br.1081/1 i 1081/2 KO Požarevac, ul. Knićaninovoj br.16

 Javni poziv Dokumentacija  (8.2MB)...

Konurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – jun 2018. godine

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika („Službeni...

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Broj: 01-111-55/2017-3 22.12. 2017. godine P o ž a r e v a c Datum oglašavanja: 22.12.2017. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 06.01.2018. godine          Na osnovu čl. 18. stav 2. i 3.  Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br. 68/2015 81/2016 –...