‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje ili sifinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2018. godini

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), člana 2....

KONKURS ZA PRIJEM DECE U CELODNEVNI BORAVAK I PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Na osnovu člana 65. Statuta  Predškolske ustanove ''Ljubica Vrebalov'' Požarevac, raspisuje se:   KONKURS ZA PRIJEM DECE U CELODNEVNI BORAVAK (11 č) I PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM (4 č) ZA RADNU 2018/19. GODINU   U radnoj 2018/19. godini, objekti u sastavu Predškolske ustanove ''Ljubica...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2018. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/15). godine  i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-36/2018-6 od 20.3.2018. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2018. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine,...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2018. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6 i 30/16-ispr.), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16 i 3/17)...

Predlog liste za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta na području Grada Požarevca u 2018. godini

 Predlog liste za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta na području Grada Požarevca u 2018. godini  Rešenje o odbijanju...