Registracija stambenih zajednica

Dana 01.09.2017.godine, Gradska uprava Grada Požarevca počela je sa registracijom stambenih zajednica koje se nalaze na teritoriji Grada Požarevca, podnošenjem prijave za registraciju Odeljenju za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) dana 31.12.2016.godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 44/95, ..i 88/2011), na osnovu koga je Gradska uprava Grada Požarevca vodila evidenciju Skupštine stanara zgrada.

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza skupština ili saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016.godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl.22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16).

U skladu sa čl.19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije Registrator isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Kontakt osobe:

Jovana Jurišić – registrator, tel. 539-648 

E-mail: jjurisic@pozarevac.rs

Dragana Živanović dipl.pravnik, tel. 539-638 

Prijem stranaka je svakog radnog dana od 7:30 do 15:30

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE                                                   

Uz popunjen obrazac prijave, u zavisnosti od vrste registracije (upis stambene zajednice, registracija promene ili brisanja podataka i dokumenata o stambenoj zajednice / upravniku / profesionalnom upravniku), prilaže se odgovarajuća potrebna dokumentacija.

 • Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi izabrani upravnik):
 • zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika;
 • očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 • dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

 • Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice):
 • zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice kada je doneta odluka o izboru upravnika, sa ovlašćenjem drugom licu za upis stambene zajednice u Registar;
 • očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 • dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

 • Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika:
 • zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
 • ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
 • očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 • dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

 • Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika imenovanog u postupku prinudne uprave (prijavu podnosi imenovani profesionalni upravnik):
 • rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu;
 • očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 • dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.
 • Za registraciju promene podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se dokaz o nastalim promenama:
 • zapisnik sa sednice na kojoj je doneta odluka o formiranju nove stambene zajednice (uz belešku o poništavanju prethodne stambene zajednice), ukoliko se stambena zajednica formira na način drugačiji od prethodno registrovane stambene zajednice (stambena zajednica zgrade, ulaza, više ulaza i sl.);
 • akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko je stambena zajednica usvojila promene ovog akta ili je svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila ovim aktom u skladu sa Zakonom;
 • rešenje nadležnog organa o promeni adrese, u slučaju promene podatka o adresi stambene zajednice (naziv ulice i kućni broj);
 • očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 • dokaz o uplati administrativne takse.
 • Za registraciju brisanja podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se dokaz o brisanju:
 • zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poništavanju registrovanog akta o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze neće više uređivati na način utvrđen ovim aktom;
 • rešenje nadležnog organa koji je izdao rešenje o rušenju zgrade, u slučaju rušenja zgrade;
 • očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 • dokaz o uplati administrativne takse.
 • Za evidenciju upisa, promene ili brisanja podataka o stambenoj zajednici i zgradi, ukoliko se ti podaci ne preuzimaju u elektronskoj formi iz registra koji vodi Republički geodetski zavod ili iz drugih službenih registara i/ili evidencija, prilaže se:
 • potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju (PIB) i izvršenoj registraciji poreskog obveznika;
 • potvrda ili kopija ugovora o otvorenom tekućem računu stambene zajednice;
 • očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva.

Dokumentacija za registraciju stambene zajednice može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca i na sajtu Grada Požarevca:

Download  Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

Download  Dodatak prijavi

Download Zapisnik sa sednice i Odluka o izboru upravnika

Prijave za registraciju podnosi se svakoga dana od 07:30 do 15:30 u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca.

Rešenja o registraciji stambene zajednice mogu se proveriti na sledećem linku:

Jedinstvena evidencija stambenih zajednica

 Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

 Odluka o održavanju zgrada i spoljnog izgleda zgrada

 Odluka o izmeni Odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda zgrada

 Odluka o izmenama i dopuni Odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda zgrada

 Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa na ime troškova investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika