Регистрација стамбених заједница

Дана 01.09.2017.године, Градска управа Града Пожаревца почела је са регистрацијом стамбених заједница које се налазе на територији Града Пожаревца, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца.

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, ..и 88/2011), на основу кога је Градска управа Града Пожаревца водила евиденцију Скупштинe станара зграда.

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Контакт особe:

Јована Јуришић – регистратор, тел. 539-648 

E-mail: jjurisic@pozarevac.rs

Драгана Живановић дипл.правник, тел. 539-638 

Пријем странака је сваког радног дана од 7:30 до 15:30

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                   

Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна документација.

 • За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси изабрани управник):
 • записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 • За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси друго овлашћено лице):
 • записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у Регистар;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 • За стамбену заједницу која има професионалног управника:
 • записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 • уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 • За стамбену заједницу која има професионалног управника именованог у поступку принудне управе (пријаву подноси именовани професионални управник):
 • решење надлежног органа локалне самоуправе о именовању професионалног управника за принудну управу;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
 • За регистрацију промене података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о насталим променама:
 • записник са седнице на којој је донета одлука о формирању нове стамбене заједнице (уз белешку о поништавању претходне стамбене заједнице), уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);
 • акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;
 • решење надлежног органа о промени адресе, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број);
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе.
 • За регистрацију брисања података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о брисању:
 • записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;
 • решење надлежног органа који је издао решење о рушењу зграде, у случају рушења зграде;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе.
 • За евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених регистара и/или евиденција, прилаже се:
 • потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;
 • потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева.

Документација за регистрацију стамбене заједнице може се преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца и на сајту Града Пожаревца:

Download  Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

Download  Додатак пријави

Download Записник са седнице и Одлука о избору управника

Пријаве за регистрацију подноси се свакога дана од 07:30 до 15:30 у писарници Градске управе Града Пожаревца.

Решења о регистрацији стамбене заједнице могу се проверити на следећем линку:

Јединствена евиденција стамбених заједница

 Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Пожаревца

 Одлука о одржавању зграда и спољног изгледа зграда

 Одлука о измени Одлуке о одржавању зграда и спољног изгледа зграда

 Одлука о изменама и допуни Одлуке о одржавању зграда и спољног изгледа зграда

 Одлука о утврђивању минималног износа на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграде и накнаде за рад принудног професионалног управника