‘Конкурси’

Решење о одбијању – Шах клуб „Др Петар Митровић“

...

Решење о одбијању – Кик-бокс клуб „Спартан“ и Боксерски клуб „Благоје Блага Вујичић“

...

Решење о одбијању – Клуб борилачких спортова „012“

...

Предлог листе за финансирање годишњих програма у оласти спорта на подручју града Пожаревца за 2019. годину

...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унаређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016 – 2020. године у 2019. години

Предлог листе Решења о одбијању / одбацивању...

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, на кп.бр. 1185, 1197/1, 1198/2 и 1121/4 све К.О. Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“,...