Почетак » Обавештења » О Граду
 

Саопштење о отпису каматеNotice to write off interest

Локална пореска администрација у Пожаревцу позвала је обвезнике да измире текуће обавезе за локалне јавне приходе до краја јануара ове године. Уколико измире обавезе у предвиђењом року, обвезници стичу правно на условни отпис камата.

Под локалне јавне приходе потпадају порез на имовину, грађевинско земљиште и такса за фирму. Право на отпис камате искључиво се остварује ако се испуне два услова и то :

  1. Ако се обавезе које доспевају од 1. новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године, плате најкасније до 31. јануара 2013. године заједно са обрачунатом каматом од дана доспећа до дана уплате.
  2. Ако се од 1. јануара 2013. године редовно плаћају текуће обавезе.

Главни дуг, физичком лицу, предузетнику, малом и средњем правном лицу може да мирује до 31. децембра 2014. године. Великом пореском обвезнику главни порески дуг може да мирује до 31. децембра 2013. године.

Само ако порески обвезник испоштује обавезе под тачкама 1. и 2. камата ће се отписати 50% по истеку 50% времена мировања, а остатак по истеку других 50% времена мировања.

Најповољнија варијанта за пореског обвезника је да се главни дуг измири у целости или у што краћем временском периоду из разлога што се на тај дуг, за време мировања не рачуна камата, али се увећава-валоризује за раст потрошачких цена од 01. 11. 2012. године до дана отплате дуга у целости.

Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане да редовно измирује текуће обавезе, главни пореску дуг увећава се за припадајућу камату обрачунату у складу са прописом који уређује порески поступак и пореску администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју текућу обавезу.

Lokalna poreska administracija u Požarevcu pozvala je obveznike da izmire tekuće obaveze za lokalne javne prihode do kraja januara ove godine. Ukoliko izmire obaveze u predviđenjom roku, obveznici stiču pravno na uslovni otpis kamata.

Pod lokalne javne prihode potpadaju porez na imovinu, građevinsko zemljište i taksa za firmu. Pravo na otpis kamate isključivo se ostvaruje ako se ispune dva uslova i to :

  1. Ako se obaveze koje dospevaju od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plate najkasnije do 31. januara 2013. godine zajedno sa obračunatom kamatom od dana dospeća do dana uplate.
  2. Ako se od 1. januara 2013. godine redovno plaćaju tekuće obaveze.

Glavni dug, fizičkom licu, preduzetniku, malom i srednjem pravnom licu može da miruje do 31. decembra 2014. godine. Velikom poreskom obvezniku glavni poreski dug može da miruje do 31. decembra 2013. godine.

Samo ako poreski obveznik ispoštuje obaveze pod tačkama 1. i 2. kamata će se otpisati 50% po isteku 50% vremena mirovanja, a ostatak po isteku drugih 50% vremena mirovanja.

Najpovoljnija varijanta za poreskog obveznika je da se glavni dug izmiri u celosti ili u što kraćem vremenskom periodu iz razloga što se na taj dug, za vreme mirovanja ne računa kamata, ali se uvećava-valorizuje za rast potrošačkih cena od 01. 11. 2012. godine do dana otplate duga u celosti.

Poreskom obvezniku koji, u periodu mirovanja glavnog poreskog duga, prestane da redovno izmiruje tekuće obaveze, glavni poresku dug uvećava se za pripadajuću kamatu obračunatu u skladu sa propisom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, na prvi dan meseca koji sledi mesecu u kojem nije izmirio svoju tekuću obavezu.

Подели са другима: Facebook Twitter