Почетак » Обавештења » О Граду
 

Саопштење за јавност – штаб за ванредне ситуацијеPress release – Headquarters for Emergency Situations

На деветој ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца одржаној 12.02.2012.год. у 20.00 часова донета је Одлука да:

1. Све екипе за рашчишћавање снега, током ноћи биће ангажоване на чишћењу снега на главним прометним правцима у граду и локалним путевима према селима и Костолцу.

Улице у граду које ће бити чишћене:

Моше Пијаде, ПП Одред, Јована Шербановића, Хајдук Вељкова, Воје Дулића, Лењинова, Боже Димитријевића, Вука Караџића, Војске Југославије, Братсва и јединства, Немање Томића, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Табачка Чаршија, Дунавска, Немањина, Ратарска, Моравска, Партизанска, Лоле Рибара, Шумадијска, Далматинска, Трг Радомира Вујовића, Чеде Васовића, Ђуре Ђаковића, Косовска, 27 априла , Шеста личка, Народног Фронта и Седам секретара СКОЈ-а.

Локални путеви који ће се чистити:

 • Пожаревац-Живица-Брежане
 • Пожаревац-Драговац
 • Пожаревац-Дубравица-Батовац
 • Пожаревац-Костолац-Стари Костолац-Дрмно-Брадарац
 • Костолац-Петка
 • Костолац-Острво

и локални пут до Бара и Касидола.

Све остале улице чистиће се по приоритетима

2. Наређује се грађанима, предузећима, јавним установама, фирмама,  да испуњавају своју законску обавезу чишћења снега са јавних површина испред својих кућа и објеката. Непоштовање ове обавезе повлачи за собом законом предвиђене санкције.

3. Наређује се свим власницима путничких возила који су паркирани на улицама и тротоарима да изместе своја возила на јавна паркиралишта како би се омогућило несметано чишћење. Паркирање на јавним паркинзима ће бити бесплатно а уколико не изместе своја возила она ће бити уклоњена пауком.

4. Препоручује се грађанима власницима путничких возила да иста не користе већ да за потребе превоза користе јавни превоз.

Штаб је све време мобилан и све информације можете добити на телефоне:

539-603 и 539-663

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца

Decision from ninth session of the Staff Emergency of Pozarevac held on 12.02.2012. at 20.00h:

1. All crews to clear snow during the night will be engaged in snow removal on major traffic routes in the city and local roads to the villages and Kostolac.

Streets in the city that will be cleared:

Mose Pijade, PP Odred, Jovana Serbanović, Hajduk Veljkova, Voje Dulica, Lenjinova, Boze Dimitrijevica, Vuka Karadzica, Vojske Jugoslavije, Bratsva i jedinstva, Nemanje Tomica, Veljka Vlahovica, Veljka Dugosevica, Tabacka Carsija, Dunavska, Nemanjina, Ratarska, Moravska, Partizanska, Lole Ribara, Sumadijska, Dalmatinska, Trg Radomira Vujovica, Cede Vasovica, Djure Djakovića, Kosovska, 27 aprila , Sesta licka, Narodnog Fronta i Sedam sekretara SKOJ-a.

Local roads to be cleaned:

 • Pozarevac-Zivica-Brezane
 • Pozarevac-Dragovac
 • Pozarevac-Dubravica-Batovac
 • Pozarevac-Kostolac-Stari Kostolac-Drmno-Bradarac
 • Kostolac-Petka
 • Kostolac-Ostrvo

and local road to the Bar and Kasido.

All other streets will clean by priorities

2. Decision was that citizens, businesses, government agencies, companies, to fulfill their legal obligation to clean snow from public areas in front of their houses. Failure to comply with this obligation entails sanctions provided by law.

3. Decision was that all owners of passenger cars that are parked on streets and sidewalks to relocate their vehicles to the public car park to allow unhindered čišćenje. Park in public parking will be free and if their vehicles do not relocate it will be removed by parking service.

4. It is recommended that the citizens do not use own vehicles for the transport, but using public transport.

Staff at all times the mobile, all the information you get from:

539-603 and 539-663

Headquarters for Emergency Situations of Pozarevac


Подели са другима: Facebook Twitter