Почетак » Актуелно » О Граду
 

Сарадња историјских архива Пожаревца и Републике СрпскеCooperation historical archive of Pozarevac and the Republic of Serbian

Заједнички пројекти за Европу

Историјски архив Пожаревац и Архив Републике Српске потписали су, у свечаним салонима Градског здања, Међународни протокол о сарадњи чиме је учвршћена досадашња успешна сарадња ових установа. Чину потписивања присуствовао је и заменик председника Скупштине града Пожаревца Милић Јовановић.

Сарадња у области науке, размене публикација и заједнички пројекти за Европу јесу спона која је ујединила идеју да се ова два архива међусобно повежу. Директорка Историјског архива Пожаревац, званично проглашеног за најуспешнију институцију ове врсте у Србији, Јасмина Николић, казала је да је основни циљ да се јавности прикажу дела оба архива и учине доступним.

-У жељи да унапредимо архивску и културну сарадњу као и активности на пољу заштите архивске грађе две земље и учинимо њихову доступност кроз различите облике, приступамо потписивању протокола о сарадњи, рекла Николић.

Директор архива Републике Српске, Душан Поповић је изјавио:

-Ми смо један народ, једна вера, једна историја, што су разлози више за нашу свеукупну сарадњу и њено стално продубљивање, неговање и бележење. Нарочито је задовољство сарађивати са пожаревачким Архивом и директорко мр Јасмином Николић која показује изузетну иницијативу и ширину у поимању природе и домета нашег посла, рекао је Поповић.

Оба архива ће заједно учествовати на изради првог броја Међународног часописа који је покренуо историјски архив у Пожаревцу. Пожаревачки архив планира да током реализације часописа окупи још 10 земаља Европе, а Николићева се нада да ће се овај подухват реализовати већ крајем године. Историјски архив Пожаревца је у претходним годинама потписао неколико протокола о сарадњи између осталог и са архивом у Птују у Словенији са којим има веома плодоносну сарадњу. У скоријој будућности Архив ће учествовати на различитим међународним конференцијама и изложбама.

Joint projects for Europe

Historical Archives and the Archives of Pozarevac Serbian signed in stateroom City building, international cooperation protocol which has strengthened our successful cooperation between these institutions. Act of signing was attended by the Deputy Chairperson of the Assembly of Pozarevac Milica Jovanovic.

Cooperation in the fields of science, trade publications and joint projects in Europe are the bond that united the idea that the two interrelate archives. Director of the Historical Archives of Pozarevac, officially declared the most successful institution of its kind in Serbia, Jasmina Nikolic, said that the main goal is to show the public part of both the archive and make accessible.

-In order to improve the archival and cultural cooperation as well as activities in the field of archives between the two countries and make them available in various forms, sign the protocol on cooperation, said Jasmina.

Archives of the Republic of Serbian director Dusan Popovic said:

-We are one people, one faith, one history, as more reasons for our overall cooperation and its continuous development, cultivation and logging. It is especially enjoyable to work with Pozarevac Archives and Director Jasmina Nikolic, who shows exceptional initiative and breadth of understanding of the nature and scope of our work, said Popovic.

Both archives will jointly participate in the development of the first issue of the magazine that was launched in Pozarevac historical archive. Archives plans to gather during the implementation magazine for 10 European countries, Nikolic hopes that this project will be implemented later this year. Historical Archives Pozarevac in previous years signed several protocols on cooperation including with archive in Ptuj in Slovenia with whom she has a very fruitful collaboration. In the near future, the archive will take part in various international conferences and exhibitions.

Подели са другима: Facebook Twitter