Почетак » Актуелно » Обавештења » О Граду
 

Састанак са заштитником грађана и представницима Новог ПазараMeeting with the Ombudsman and representatives of Novi Pazar

Пожаревац пример збрињавања интерно расељених

– Град Пожаревац је одличан пример успешног ангажовања на збрињавању интерно расељених лица са Косова и Метохије, оценио је заштитник грађана Горан Башић на састанку са представницима локалне самоуправе града Пожаревца, Комесаријата за избеглице и града Новог Пазара. Овај састанак је организован са циљем да се сагледају искуства Пожаревца у збрињавању интерно расељених како би она била узор за покушај њихове примена у Новом Пазару који има проблем са „картонским насељем“ Блажево, сличан оном који је имао Пожаревац пре изградње насеља за избеглице у Узун Мирковој улици.

– Наше ангажовање на пројекту збрињавања интерно расељених лица ромске националности са Косова и Метохије, који смо реализовали у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и Комисијом Европске уније у Србији преко хуманитарне организације АСБ из Немачке, уродило је плодом па смо обезбедили хумане услове за живот 20 породица са преко стотину лица међу којима је много деце као и њихову укупну интеграцију у нашу средину, каже Вукица Васић, заменица градоначелника Пожаревца, изражавајући наду да ће овдашња искуства помоћи граду Новом Пазару у решавању њихових проблема са интерно расељеним лицима.

Подсећања ради, поменути пројекат је омогућио изградњу савремених стамбених јединица за породице које су живеле у крајње неусловном насељу крај пута за Лучицу. У његову реализацију Европска унија је донирала 260 хиљада евра док је град Пожаревац, обезбеђивањем простора и комплетне комуналне инфраструктуре, обезбедио 130 хиљада евра. Напори локалне самоуправе Пожаревца су препознати од бројних субјеката који се баве проблематиком интерно расељених лица па се реализација пројекта, као одличан пример, нашла и на званичној презентацији путем сајта Европске уније.

Ангажовање локалне самоуправе Пожаревца на даљем збрињавању интерно расељених лица се настављају радом на реализацији пројекта изградње још 20 стамбених јединица на потезу званом „Расадник север“ у насељу Бусије.

Pozarevac as example of care of internally displaced

– Pozarevac City is a great example of a successful engagement at the disposal of internally displaced persons from Kosovo and Metohija, said the Ombudsman Goran Basic at a meeting with representatives of local government Pozarevac Commissioner for Refugees and the city of Novi Pazar. This meeting was organized with the aim to determine Pozarevac experience in taking care of internally displaced make it a role model for their application in an attempt to Novi Pazar who has a problem with “cardboard village” Blazevo, similar to the one he had before Pozarevac building settlements for refugees in Uzun Mirkova street.

– Our involvement in the project taking care of internally displaced Roma people from Kosovo and Metohija, which was realized in cooperation with Commissioner for Refugees and the Commission of the European Union to Serbia through humanitarian organizations ASB from Germany, came to fruition and we provide humane living conditions of 20 families with over one hundred persons, including many children and their overall integration into the local environment, said Vukica Vasic, Deputy Mayor of Pozarevac, expressing hope that the experience will help The local town of Novi Pazar in solving their problems internally displaced persons.

 

As a reminder, the above mentioned project has enabled the construction of modern housing units for families that have lived in extremely poor conditions in the village end of the road for Lucic. In its implementation of the European Union has donated 260 thousand euros while the city Pozarevac, providing a simple and complete utility infrastructure, provide 130 thousand euros. The efforts of local governments Pozarevac recognized by a number of subjects that deal with internally displaced persons and the implementation of the project as a great example, and found on the official website of the European Union through the site.

Engaging local government Pozarevac on further treatment of internally displaced persons to continue working on the project of building 20 more housing units in the section called “Nursery north” in the settlement Busije.

Подели са другима: Facebook Twitter