Почетак » Актуелно » Обавештења » О Граду
 

Седница градског штаба за ванредне ситуацијеConference of the City administration for emergencies

На седници Градског штаба за ванредне ситуације, на основу препорука и одлука Републичког штаба за ванредне ситуације, донете су следеће одлуке и закључци:

У основним и средњим школама уведени су ненаставни дани до петка 10. фебруара 2012. године а у складу са препоруком Министарства просвете. Дневни боравци радиће несметано током целе недеље.


Општа болница Пожаревац, Дом здравља Пожаревац, завод за јавно здравље, Ветеринарски завод Пожаревац и Стручне пољопривредне службе несметано обављају своје делатности. Сви прилази старом и новом гробљу проходни, а пијаце редовно чисте. Пијачнина се не наплаћује. Апеловано је на грађане у улицама: Боже Димитријевића, десна страна, ПП Одред, лева и десна страна, Лучички пут, десна страна због уских и стрмих улица да, услед непостојања физичке могућности за адекватно чишћење, износе смеће до првих контејнера.

Црвени крст Пожаревац повећао је број оброка, а Центар за социјални рад Пожаревац добио је предлог да осигура кров над главом бескућницима у прихватилишту у Малој Крсни или доделом једнократне помоћи за закупнину стана. У сарадњи Црвеног крста и Дома здравља биће појачана услуга геронтодомаћица ради кућног лечења старих и немоћних лица.

Представници Електромораве и ТЕКО Костолац саопштили су да се несметано обавља снабдевање електричном и топлотном енергијом. Апеловано је на велике потрошаче да штедњу електричне енергије.

ЈКП „Водовод и канализација“ има проблеме пошто је због ниских температура долази до пуцања водомера те је замењено више од стотину комада. Потрошња је велика, као у летњем периоду, па се морају појачати мере штедње и присуство мобилних екипа на терену. Апеловано је на грађане и да заштите водомере јер је дошло до отежаног снабдевања водом у зонама 2 и 3.

ЈКП „Паркинг сервис“ неће наплаћивати услуге паркирања до даљњег на отвореним паркиралиштима. Одмах ће, након престанка падавина, бити организовано одношење снега.

Путеви су проходни у највећем делу града а биће предузимане мере како неби дошло до обустављања проходности за саобраћај и пешаке. Укључена је Војска Србије као и Министарство правде – Казнено поправни завод.

Штаб за ванредне ситуације донео је одлуку о увођењу дежурства 24 сата. Контакт телефони су 539-603 и 539-663.At the meeting of the City administration for emergency situations made the following decisions and conclusions:

Preschool „Ljubica Vrebalov“ works smoothly because all roads cleaned and economy works. „Moravka“ not connected to the city heating system and will not work and the children will be admitted to other facilities as recommended by the staff of the institution.

In elementary and secondary schools non-teaching days until Friday 10th February 2012th year in accordance with the recommendation of the Ministry of Education. Living rooms will operate smoothly throughout the week.

Directors of all institutions, public enterprises have submitted information to carry out their activities unhindered.

General Hospital Pozarevac, „Dom Zdravlja“, Department of Public Health, Veterinary Office and professional agricultural service also provided information to carry out their activities unhindered, which is in line with needs. Council instructed the heads of rural local communities and heads of local offices to maintain access roads to rural clinics and local offices.

JKP „Kominalne sluzbe“ Pozarevac say that all approaches to old and new cemetery have clear path. Market is free of charge. Appeal to the citizens in the streets: Boze Dimitrijevic, the right side, PP „Odred“, left and right sides, „Lucicki put“, the right side of the narrow to throw garbage in the first container.

„Crveni Krst“ Pozarevac increased the number of meals and center for social work Pozarevac received a proposal to provide shelter to the homeless in shelter „Mala Krsna“ or awarding one-time assistance for rent apartment. The cooperation of „Crveni krst“ and „Dom Zdravlja“ will be enhanced by gerontology for home treatment of old and infirm persons.

One member City Council is responsible for contact with all the shops in town and village stores to be carried out unhindered supply of food.

Representatives „Elektromorava“ and „TEKO“ Kostolac say they are done freely supplying electricity and heat. Appeal to consumers to save electricity.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ is having problems due to low temperatures leads to cracking and water meters were replaced over a hundred pieces. Power consumption is high, as in summer, so it must increase the austerity measures and the presence of mobile teams in the field. Appeal on citizens to protect water meters because there was difficulty in supplying water in zones 2 and 3.

JKP ‘Parking Servis’ has been ordered not to charge for parking services until further notice in open parking lots. Immediately, especially after the rain, snow removal will be organized.

Roads are passable for the most part of the measures will be undertaken so as to prevent the suspension passable to traffic. Included is the Army of Serbia and the Ministry of Justice.

Headquarters for Emergency Situations has decided to introduce on duty 24 hours.

Contact numbers 539-603 and 539-663.