Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Šesta sednica Skupštine Grada Požarevca

Na osnovu člana 31. stav 2. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13 – prečišćen tekst i 15/16) i na osnovu člana 34. stav 4. Poslovnika Skupštine Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/08)

S A Z I V A M
šestu sednicu Skupštine Grada Požarevca
za 24. decembar 2016. godine (subota)

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.
Po usvajanju zapisnika sa pete sednice Skupštine Grada Požarevca održane 22. novembra 2016. godine za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

a) Javno komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/ 2016-5 od 17.12.2016. godine),
b) Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-6 od 17.12.2016. godine) i
v) Javno komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-7 od 17.12.2016. godine),

2. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu i to:

a) Javno komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-11 od 17.12.2016. godine),
b) Javno komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-12 od 17.12.2016. godine),
v) Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-241/2016-13 od 17.12.2016. godine),
g) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-241/2016-10 od 17.12.2016. godine),
d) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-9 od 17.12.2016. godine) i
e) Korišćenja subvencija Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-8 od 17.12.2016. godine),

3. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu za radnu 2015/2016. godinu Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-226/2016-3 od 28. novembra 2016. godine),

4. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za 2016/2017. godinu u Predškolskoj ustanovi „Ljubica Vrebalov“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-226/2016-4 od 28. novembra 2016. godine),

5. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-21 od 17.12.2016. godine),

6. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na statute javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

a) Javno komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-18 od 17.12.2016. godine),
b) Javno komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-14 od 17.12.2016. godine),
v) Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/16-17 od 17.12.2016. godine),
g) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/16-16 od 17.12.2016. godine) i
d) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/16-15 od 17.12.2016. godine),

7. Predlog Odluke o matičnim područjima na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-226/16-6 od 28.11-2016. godine),

8. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac – Kostolac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-226/2016-5 od 28. novembra 2016. godine),

9. Predlog Odluke o dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-235/16-1 od 10. decembra 2016. godine),

10. Predlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju ustanove Centar za socijalni rad Požarevac – prečišćen tekst, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-241/2016-26 od 17.12.2016. godine),

11. Predlog Odluke o izmeni Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-241/2016-22 od 17.12.2016. godine),

12. Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Požarevca u 2017. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-23 od 17.12.2016. godine),

13. Predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-24 od 17.12.2016. godine),

14. Predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017-2020, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-25 od 17.12.2016. godine) i

15. Predlog Rešenja o usvajanju likvidacionog bilansa Javnog radio difuznog preduzeća „Radio Požarevac“ – u likvidaciji Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-19 od 17.12.2016. godine)

16. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja:

a) Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti upravitelja Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović – Barili Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 011-06-241/2016-20 od 17.12.2016. godine).

NAPOMENA:
Predsednicima odborničkih grupa odgovarajući materijal po predloženom dnevnom redu dostavljen je u pisanoj formi,

Odbornicima su odgovarajući materijali za tačke 2 (izuzev podtačke e) ), 3, 4, 5, 6. i 8. predloženog dnevnog reda i to:
– programi poslovanja javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća za 2017. godinu,
– Godišnji izveštaj o radu za radnu 2015/2016. godinu Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevac,
– Godišnji plan rada za 2016/2017. godinu u Predškolskoj ustanovi „Ljubica Vrebalov“ Požarevac,
– Plan rada zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac za 2017. godinu,
– statuti javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća,
– Knjiga 1. Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac – Kostolac i
– „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 15/16,
dostavljeni na DVD-u.

Odbornici mogu materijal koji je dostavljen na DVD-u da pregledaju u pisanoj formi u kancelariji broj 48 Gradske uprave Grada Požarevca,

Odgovarajući dopunski materijal za tačku 16. predloženog dnevnog reda biće dostavljen neposredno pre početka sednice.

Molimo Vas da sednici Skupštine Grada Požarevca obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, odbornik pre početka sednice obaveštava predsednika Skupštine ili sekretara Skupštine, usmeno ili u pisanoj formi.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Bojan Ilić

Podeli sa drugima: Facebook Twitter