Почетак » Актуелно » О Граду
 

Шеста титула Синиши Стокићу – Витез над витезима The sixth title for Sinisisa Stokic – Knight of knights

У Љубичевском вишебоју, јединственој дисциплини ове врсте, Синиша Стокић из Пожаревца по шести пут је освојио титулу Витеза и, бар за сада, надмашио све своје ривале у дугој традицији овог надметања. Дупке пун Хиподром у Пожаревцу, најбоље уређен објекат те врсте у овом делу Европе, прихватио је више хиљада поклоника овог племенитог спотра током финалног дана надметања на 49. Љубичевским коњичким играма. Финала су окупила масу људи из Србије и иностранства а почасни гости били су њихова височанства, принц Владимир и принцеза Бригита Карађорђевић.

На финалној утакмици у прескакању препона „Пожаревац“ прво место припало је Зорану Јовановићу, на грлу „Цорнел“.

Потом је пред централном трибином прошла поворка од 17 волтижера, најмлађе спортске екипе на свету, међу којима су неки вешти у седлу него приликом ходања, који су под будним оком тренера Маје Миловановић показали своје умеће на кобилици „Суза“. Њима су по извршеном падобранском десанту, пакетиће „Бамбија“ уручили чланови Аеро клуба „Смедерево“.

Уследило је галопско надметање „груп 3“ категорије на 1.600 метара, „Меморијал Благоја Урошевића“. Трку је добило грло „Естебан“, Ергеле „Љубичево“, са јахачем Милошем Милојевићем, са временом трчања од 1.38,06. У касачкој трци „Стиг“, на 2.200 метара, победу је однело грло „Абба“, са Тасићем у сулкама, са временом трчања од 1.17,9. У двогодачком надметању „груп 1“ категорије, трке „Костолац“ од 1.300 метара, тријумфовало је бугарско грло „Либреттиста“, са Вујковићем у седлу, у времену 1.18,7. Потом су уследиле три дисциплине финала Вишебоја: гађање топузом, стрелом и курирско јахање. Најбољи у том тренутку, са осам поена, био је Синиша Стокић, а за њим Марко Миленковић и Иван Станковић са по шест освојених поена. У галопској трци „Браничево“, „груп 1“, на 1.800 метара, прву позицију је заузело бугарско грло „Авон Поwер“, са Вујковићем у седлу, у времену од 1.56,6. У касачкој трци „Кнез Михаило“ на 2.200 метара наступили су наши најбољи касачи. Победио је „Дистринус“, са Јовицом Остојићем у сулкама, у времену 1.17,22.

Трка дана била је галопски окршај на 2.400 метара, „Куп Љубичева“ за трогода и старија грла. После маестралне борбе, прво место припало је грлу „Заин Поинт“, у валсништву КК„Перјаник“, са јахачем Гораном Мешетовићем. Време победника је 2.31,8, а пехар победничком тиму предао је председник Скупштине Града Пожаревца, Жарко Пивац.

У одлучујућим дисциплинама Вишебоја, бацању копља и сечи сабљом, најуспешнији је био Синиша Стокић, са 14 освојених поена. Друго место је освојио Иван Станковић, са 12 поена, трећепласирани је Зоран Бејта са 11 бодова и четврти Марко Миленковић, сакупивши 10 поена. Градоначелник Пожаревца, Миомир Илић, уручио је победнику Вишебоја пехар, сабљу и црвени плашт, чиме је овогодишња манифестација завршена.

In Ljubicevo all-round competition, this kind of unique specialty, Sinisa Stokić from Pozarevac has won for the sixth time the title of Knight and outperformed all its rivals in the long tradition of this competition. Packed full of Hippodrome in Pozarevac, best designed facility of its kind in this part of Europe, has accepted thousands of fans of this noble to sport during the final day of competition at the 49th Ljubicevo Equestrian Games. Finals are gathered mass of people from Serbia and abroad, were guests of honor at their Highnesses Prince Vladimir and Princess Brigitta Karadjordjevic.

In the final match-jumping  First place went to Zoran Jovanovic, head of the “Cornel”.

Then the procession passed the central grandstand young riders of 17, the youngest sports teams in the world, some of whom were skilled in the saddle than when walking, which are under the watchful eye of trainer Maja Milovanovic showed his skills on the keel “Suza”. They are executed drop paratroops, presents “Bambi” presented by members of the Aero Club “Smederevo”.

 

 

There followed a gallop tender “Group 3” categories in the 1,600 meters, “Memorial of Blagoje Urosevic”. The race got throat “Esteban”, Paddock “Ljubičevo,” the rider Milos Milojevic, the running time of 1.38,06. In trot race “Stig”, at 2,200 meters, has claimed victory throat “Abba”, with Tasic in Sulka, the running time of 1.17,9. The best at the moment, with eight points, was Sinisa Stokić, followed by Marko Milenkovic and Ivan Stankovic scoring with six points. In trot race “Branicevo”, “Group 1”, the 1,800 meters, the first position is occupied Bulgarian throat “Avon Power” with Vujkovic in the saddle, from 1.56,6. In trot race “Prince Mihajlo” at 2,200 meters performed our best trotters. He won the “Distrinus” with Jovica Ostojic in Sulka, in time 1.17,22.

 

 

 

Race day was a battle gallop to 2,400 meters, “Cup of Milan” for the three and older animals. After a masterful fight, first place went to the throat “Zain Point,” real property in BC “Perjanik” with Goran Mesetovic rider. Winning time was 2.31,8 and cup winning team presented the president of Assembly, Zarko Pivac.

The decisive events gymnasts, javelin and sword cutting, was the most successful Sinisa Stokic, with 14 points scored. Second place was won by Ivan Stankovic, with 12 points, third place Zoran Bayt with 11 points and Marko Milenkovic fourth, having collected 10 points. Mayor of Pozarevac, Miomir Ilic, gave the all-around winner of the cup, the sword and cape, making this year’s event is over.

Подели са другима: Facebook Twitter