Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sestroljinski dani preobraženjaSestroljin days of the transfiguration

Kulturno – duhovnu svetkovinu, „Sestroljinski dani preobraženja“, kraj manastira Sestroljin nadomak Požarevca, po tradiciji su organizovali Crkvena opština Poljana, grad Požarevac, Mesna zajednica Poljana, Centar za kulturu Požarevac, Turistička organizacija grada, KUD „Mladost“ i Etno sekcija iz mesta domaćina. Preobraženjski skup na ovom svetom mestu, osmišljen sa ciljem da se sačuva izvorno narodno stvaralaštvo, brojnim duhovnim sadržajima pravoslavlje uzdigne na još viši nivo i sačuva srpska tradicija saborovanja i ove godine je sabrao na stotine učesnika programa. Veoma sadržajan scenski program pratilo je i burnim aplauzima podržavalo više stotina posetilaca, što meštana Poljane i okolnih naselja, što gostiju iz raznih kraja Srbije.

Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg bila je pretesna za izuzetno veliki broj vernika pridošlih da prisustvuju prazničnom bdeniju 18. avgusta i Preobraženskoj liturgiji i osvećenju novoga grožđa 19. avgusta. U porti je, po tradiciji, priređena svečana srpska šetnja i kolo. Na jedanaestoj likovnoj koloniji stvaralo je osam požarevačkih slikara.

Jedaneste „Sestroljinske dane preobraženja“ otvorio je gradonačelnik Požarevca, Miomir Ilić, istakavši da veliki praznik Preobraženje Gospodnje značenjem i porukom obavezuje sve da pravoslavnu veru, kulturu, tradiciju i običaje poštuju i neguju i da se na svakom mestu ponašaju svesno i odgovorno.

– Svedoci smo velikog kulturnog nasleđa, poštovanja srpske tradicije i običaja koji su iskazali izlagači narodne umetnosti, narodne nošnje, odeće i obuće. Na likovnoj koloniji radovi slikara su prepuni umetničkog kazivanja koje sjedinjuje prirodu, senzibilitet, slobodu znanje i nadahnuće. U slikama ima topline i osećanja, ubedljivosti i osobenosti, koji čine da se njihovi radovi zapaze i upamte. Kulturno – umetnička društva iz Poljane, Kostolca, Vićence i Ribarske Banje priređuju nam zadovoljstvo i uživanje u različitim formama narodnih pesama i igara. Sve to čini ovu manifestaciju atraktivnom i raznovrsnom, ali i govori o bogastvu, umeću i darovitosti i daju veliki doprinos obeležavanju „Sestroljinskih dana preobraženja“. No, i pored kulturnih stvaralačkih dešavanja u crkvenoj porti, pažnju nam privlači Crkva, kao glavni izvor srpske duhovnosti, prosvete, kulture i običaja. Objekat je značajan segment arhitekture i narodnog graditeljstva, koji zadovoljava verske i estetske potrebe naroda ovog kraja. O tome svedoči njegova lepota i funkcionalnost, kao najbolji pokazatelji kako treba živeti u skladu sa prirodom i slobodnim verskim opredeljenjem. Graditelji Crkve, kao entuzijasti, okrenuli su novu stranicu u istoriji Poljane i okoline, ostali su i danas zabeleženi svetlim zapisom, a nas obavezali na veliku zahvalnost i večno sećanje, rekao je Ilić a potom uručio prigodan poklon predsedniku KUD-a „Mladost“, Goranu Radovanoviću za veliki doprinos ovog foklornog ansambla u jačanju ugleda grada Požarevca.

U ime vladike braničevskog dr. Ignatija, prisutnima se obratio đakon Tomislav Paunović. Prve većeri posetioci su uživali u igračkom umeću malog ansambla KUD-a „Mladosti“, koji se predstavio igrama iz Beograda i sviranju talentovanog jedanaestogodišnjeg harmonikaša, prve harmonike Srbije, Bobana Živkovića. Tradicijom i izvornošću odisala je pozornica u crkvenoj porti, na kojoj zatim nastupila Snežana Spasić uz pratnju grupe „Naisa“. Drugog dana u većernjim satima u kulturno – umetničkom programu nastupili su: KUD „Sloga“ iz Vićence, KUD „Ribarska Banja“, KUD „Kostolac“ i KUD „Mladost“ iz Poljane.Cultural – spiritual feast, “Sestroljinski days of transformation,” near the end of the monastery Sestroljin near Pozarevac, traditionally organized by the church community Poljana, city Pozarevac, Local Community Poljana, Cultural Centre in Pozarevac, the Tourist Organization of Cultural Society,  Cultural Association “Mladost” and the section of Ethno host. Meeting in this holy place, designed with the aim to preserve the original folklore, many Orthodox spiritual content rises to a higher level and keep the Serbian tradition of gathering this year has gathered hundreds of participants in the program. A very eventful stage program was followed by thunderous applause supported hundreds of visitors, citizens of Poljane and its suburbs and guests from all over Serbia..

Church of the Holy Ascension was too small for a very large number of faithful newcomers to attend the festive meeting 18th August and Transfiguration Liturgy and the consecration of the new grape 19th August. In the churchyard by tradition  gave solemn Serbian walk and dance.

11th “Sestroljin days of Transfiguration” was opened by the Mayor of Pozarevac, Miomir Ilic, pointing to the great feast of the Lord’s Transfiguration meanings and messages that binds all the Orthodox faith, culture, traditions and customs are respected and cherished, and to act in any place consciously and responsibly.

– We are witnessing a great cultural heritage, respect for Serbian traditions and customs that are expressed exhibitors folk art, costumes, clothing and footwear. At Colony painter works are full of artistic narratives that unites nature, sensitivity, freedom of knowledge and inspiration. The image shows the warmth and feelings, assertiveness and peculiarities that make their works observe and remember. Cultural – artistic companies from Poljane Kostolac, Vicenza and Fishermen Spa organize our pleasure and enjoyment of various forms of folk songs and dances. All this makes this event an attractive and versatile, but also speaks of wealth, ability and talent and make a great contribution to the celebration of “Sestroljin days of transformation”. However, despite the creative cultural events in the churchyard, we attracted the attention of the Church, as the main source of Serbian spirituality, education, culture and customs. The building is a significant segment arhitecture and folk architecture, which meets the aesthetic and religious needs of the people of this region. This is confirmed by its beauty and functionality, as well as the best indicators of how to live in harmony with nature and genuine religious affiliation. Builders of the Church, as enthusiasts, turning a new page in the history of Poljana and the environment, others are still recorded a bright record, and our commitment to the eternal gratitude and remembrance, said Ilic and then handed the President a gift the president of KUD “Mladost” Goran Radovanovic of the great contribution of the folklore ensemble in enhancing the reputation of Pozarevac.

In the name of Bishop of Branicevo al. Ignatius,  Deacon Tomislav Paunovic addressed the audience. First evening visitors enjoyed the toy inserted a small ensemble KUD “Youths”, games that are presented in Belgrade and talented eleven-year playing accordion, harmonica first Serbia, Boban Zivkovic. Redolent of tradition and authenticity is the stage in the churchyard, which then resulted in Snezana Spasic accompaniment of “Nais”. The second day in the evening in the cultural – artistic program performed: CAS “Sloga” from Vicenza, CAS “Ribarska Banja” CAS “Kostolac”,  CAA “Mladost” Poljana.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter