Почетак » Актуелно » О Граду
 

Сестрољински дани преображењаSestroljin days of the transfiguration

Културно – духовну светковину, „Сестрољински дани преображења“, крај манастира Сестрољин надомак Пожаревца, по традицији су организовали Црквена општина Пољана, град Пожаревац, Месна заједница Пољана, Центар за културу Пожаревац, Туристичка организација града, КУД „Младост“ и Етно секција из места домаћина. Преображењски скуп на овом светом месту, осмишљен са циљем да се сачува изворно народно стваралаштво, бројним духовним садржајима православље уздигне на још виши ниво и сачува српска традиција саборовања и ове године је сабрао на стотине учесника програма. Веома садржајан сценски програм пратило је и бурним аплаузима подржавало више стотина посетилаца, што мештана Пољане и околних насеља, што гостију из разних краја Србије.

Црква Светог Вазнесења Господњег била је претесна за изузетно велики број верника придошлих да присуствују празничном бденију 18. августа и Преображенској литургији и освећењу новога грожђа 19. августа. У порти је, по традицији, приређена свечана српска шетња и коло. На једанаестој ликовној колонији стварало је осам пожаревачких сликара.

Једанесте „Сестрољинске дане преображења“ отворио је градоначелник Пожаревца, Миомир Илић, истакавши да велики празник Преображење Господње значењем и поруком обавезује све да православну веру, културу, традицију и обичаје поштују и негују и да се на сваком месту понашају свесно и одговорно.

– Сведоци смо великог културног наслеђа, поштовања српске традиције и обичаја који су исказали излагачи народне уметности, народне ношње, одеће и обуће. На ликовној колонији радови сликара су препуни уметничког казивања које сједињује природу, сензибилитет, слободу знање и надахнуће. У сликама има топлине и осећања, убедљивости и особености, који чине да се њихови радови запазе и упамте. Културно – уметничка друштва из Пољане, Костолца, Вићенце и Рибарске Бање приређују нам задовољство и уживање у различитим формама народних песама и игара. Све то чини ову манифестацију атрактивном и разноврсном, али и говори о богаству, умећу и даровитости и дају велики допринос обележавању „Сестрољинских дана преображења“. Но, и поред културних стваралачких дешавања у црквеној порти, пажњу нам привлачи Црква, као главни извор српске духовности, просвете, културе и обичаја. Објекат је значајан сегмент архитектуре и народног градитељства, који задовољава верске и естетске потребе народа овог краја. О томе сведочи његова лепота и функционалност, као најбољи показатељи како треба живети у складу са природом и слободним верским опредељењем. Градитељи Цркве, као ентузијасти, окренули су нову страницу у историји Пољане и околине, остали су и данас забележени светлим записом, а нас обавезали на велику захвалност и вечно сећање, рекао је Илић а потом уручио пригодан поклон председнику КУД-а „Младост“, Горану Радовановићу за велики допринос овог фоклорног ансамбла у јачању угледа града Пожаревца.

У име владике браничевског др. Игнатија, присутнима се обратио ђакон Томислав Пауновић. Прве већери посетиоци су уживали у играчком умећу малог ансамбла КУД-а „Младости“, који се представио играма из Београда и свирању талентованог једанаестогодишњег хармоникаша, прве хармонике Србије, Бобана Живковића. Традицијом и изворношћу одисала је позорница у црквеној порти, на којој затим наступила Снежана Спасић уз пратњу групе „Наиса“. Другог дана у већерњим сатима у културно – уметничком програму наступили су: КУД „Слога“ из Вићенце, КУД „Рибарска Бања“, КУД „Костолац“ и КУД „Младост“ из Пољане.Cultural – spiritual feast, “Sestroljinski days of transformation,” near the end of the monastery Sestroljin near Pozarevac, traditionally organized by the church community Poljana, city Pozarevac, Local Community Poljana, Cultural Centre in Pozarevac, the Tourist Organization of Cultural Society,  Cultural Association “Mladost” and the section of Ethno host. Meeting in this holy place, designed with the aim to preserve the original folklore, many Orthodox spiritual content rises to a higher level and keep the Serbian tradition of gathering this year has gathered hundreds of participants in the program. A very eventful stage program was followed by thunderous applause supported hundreds of visitors, citizens of Poljane and its suburbs and guests from all over Serbia..

Church of the Holy Ascension was too small for a very large number of faithful newcomers to attend the festive meeting 18th August and Transfiguration Liturgy and the consecration of the new grape 19th August. In the churchyard by tradition  gave solemn Serbian walk and dance.

11th “Sestroljin days of Transfiguration” was opened by the Mayor of Pozarevac, Miomir Ilic, pointing to the great feast of the Lord’s Transfiguration meanings and messages that binds all the Orthodox faith, culture, traditions and customs are respected and cherished, and to act in any place consciously and responsibly.

– We are witnessing a great cultural heritage, respect for Serbian traditions and customs that are expressed exhibitors folk art, costumes, clothing and footwear. At Colony painter works are full of artistic narratives that unites nature, sensitivity, freedom of knowledge and inspiration. The image shows the warmth and feelings, assertiveness and peculiarities that make their works observe and remember. Cultural – artistic companies from Poljane Kostolac, Vicenza and Fishermen Spa organize our pleasure and enjoyment of various forms of folk songs and dances. All this makes this event an attractive and versatile, but also speaks of wealth, ability and talent and make a great contribution to the celebration of “Sestroljin days of transformation”. However, despite the creative cultural events in the churchyard, we attracted the attention of the Church, as the main source of Serbian spirituality, education, culture and customs. The building is a significant segment arhitecture and folk architecture, which meets the aesthetic and religious needs of the people of this region. This is confirmed by its beauty and functionality, as well as the best indicators of how to live in harmony with nature and genuine religious affiliation. Builders of the Church, as enthusiasts, turning a new page in the history of Poljana and the environment, others are still recorded a bright record, and our commitment to the eternal gratitude and remembrance, said Ilic and then handed the President a gift the president of KUD “Mladost” Goran Radovanovic of the great contribution of the folklore ensemble in enhancing the reputation of Pozarevac.

In the name of Bishop of Branicevo al. Ignatius,  Deacon Tomislav Paunovic addressed the audience. First evening visitors enjoyed the toy inserted a small ensemble KUD “Youths”, games that are presented in Belgrade and talented eleven-year playing accordion, harmonica first Serbia, Boban Zivkovic. Redolent of tradition and authenticity is the stage in the churchyard, which then resulted in Snezana Spasic accompaniment of “Nais”. The second day in the evening in the cultural – artistic program performed: CAS “Sloga” from Vicenza, CAS “Ribarska Banja” CAS “Kostolac”,  CAA “Mladost” Poljana.

Подели са другима: Facebook Twitter