Почетак » Локална самоуправа » Скупштина града
 

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене

Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.

Скупштина града, у складу са законом:

1) доноси статут града и пословник Скупштине;

2) доноси буџет и завршни рачун града;

3) утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине градских

такси и накнада;

4) доноси програм развоја града и појединих делатности;

5) доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;

7) расписује градски референдум и референдум на делу територије града, изјашњава се о

предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива градске службе, градска јавна предузећа, градске установе и градске организације и врши

надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре јавних предузећа, установа,

организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са

законом;

10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

11) поставља и разрешава секретара Скупштине;

12) бира и разрешава Градоначелника и на предлог Градоначелника бира заменика Градоначелника

и чланове Градског већа;

13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који граду припадају по закону;

14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

15) доноси акт о јавном задуживању града у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

16) нормативно регулише начин стицања, коришћења и управљања непокретностима чији је

корисник град (укупан стамбени и пословни простор);

17) доноси акт о јавном задуживању града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

19) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;

20) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

21) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града;

22) одлучује о приступању у чланство организација градова у земљи и иностранству и о

успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне

самоуправе друге државе; и

23) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Председник Скупштине града Пожаревца је Бане Спасовић, дипломирани правник. Заменик

председника Скупштине града Пожаревца је Милић Јовановић.

Секретар Скупштине је Мирослав Унгурјановић.

Биографије председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине

можете погледати на сајту Града Пожаревца на линку //pozarevac.rs/lokalna-samouprava/skupstina-grada/ .

Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем,

у складу са законом и Статутом града Пожаревца.

Скупштина града Пожаревца има 68 одборника у 6 групација.

  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 19.842 преузимања)

  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 12.507 преузимања)