Početak » Lokalna samouprava » Skupština grada
 

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene

Ustavom, zakonom i Statutom grada Požarevca.

Skupština grada, u skladu sa zakonom:

1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine;

2) donosi budžet i završni račun grada;

3) utvrđuje stope izvornih prihoda grada, kao i način i merila za određivanje visine gradskih

taksi i naknada;

4) donosi program razvoja grada i pojedinih delatnosti;

5) donosi urbanistički plan grada i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;

6) donosi propise i druge opšte akte;

7) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije grada, izjašnjava se o

predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

8) osniva gradske službe, gradska javna preduzeća, gradske ustanove i gradske organizacije i vrši

nadzor nad njihovim radom;

9) imenuje i razrešava upravne i nadzorne odbore i direktore javnih preduzeća, ustanova,

organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa

zakonom;

10) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;

11) postavlja i razrešava sekretara Skupštine;

12) bira i razrešava Gradonačelnika i na predlog Gradonačelnika bira zamenika Gradonačelnika

i članove Gradskog veća;

13) utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji gradu pripadaju po zakonu;

14) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

15) donosi akt o javnom zaduživanju grada u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

16) normativno reguliše način sticanja, korišćenja i upravljanja nepokretnostima čiji je

korisnik grad (ukupan stambeni i poslovni prostor);

17) donosi akt o javnom zaduživanju grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

18) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

19) daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;

20) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

21) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;

22) odlučuje o pristupanju u članstvo organizacija gradova u zemlji i inostranstvu i o

uspostavljanju saradnje, odnosno zaključenju sporazuma o saradnji sa jedinicom lokalne

samouprave druge države; i

23) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Predsednik Skupštine grada Požarevca je Bane Spasović, diplomirani pravnik. Zamenik

predsednika Skupštine grada Požarevca je Milić Jovanović.

Sekretar Skupštine je Miroslav Ungurjanović.

Biografije predsednika Skupštine, zamenika predsednika Skupštine i sekretara Skupštine

možete pogledati na sajtu Grada Požarevca na linku //pozarevac.rs/lokalna-samouprava/skupstina-grada/ .

Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem,

u skladu sa zakonom i Statutom grada Požarevca.

Skupština grada Požarevca ima 68 odbornika u 6 grupacija.

  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 8.500 preuzimanja)

  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 9.212 preuzimanja)

 

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter