Почетак » Актуелно
 

Скупштина заседала последњи пут у 2017. години

У четвртак, 28. децембра одржана је 14. седница Скупштине Града Пожаревца на којој је, као најзначајнија тачка, осма по реду, усвојен Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину.

Министарство финансија РС донело је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину и исто доставило локалној самоуправи дана 16. новембра ове године. Према датом Упутству утврђене су и смернице за планирање појединих категорија расхода, односно масе за плате запослених у 2018. години, броја запослених, коришћење роба и услуга, обим субвенција, остали расходи и издаци за нефинансијску имовину (капитални издаци).

Приходна страна буџета за 2018. годину износи 5.113.945.950,00 динара. Од тога пренета средства из претходне године су у износу 2.101.002.474,00 динара, текући приходи, 2.867.812.357,00 динара, а примања од продаје нефинансијске имовине – 145.131.119,00 динара.

Са друге стране, укупни расходи и издаци планирани су у износу од 5.113.945.950,00 динара. Од тога: текући расходи – 2.946.204.818,00 динара, издаци за нефинансијску имовину – 1.611.746.516,00 динара, отплата главнице – 650.000,00 динара и набавка финансијске имовине – 555.344.616,00 динара.

Опредељена средства Градској општини Костолац преносе се као трансферна средства нижем нивоу власти. Износ од 182.295.160,00 динара који се опредељују Градској општини Костолац у 2018. години чине средства за текуће функционисање у износу од 127.295.160,00 динара – текући трансфер осталим нивоима власти, и то за следеће кориснике: 66.604.903,00 динара за финансирање рада Управе Градске општине Костолац (зараде запослених и ангажованих лица, материјални трошкови и др.), 6.000.000,00 динара за месне заједнице које припадају Градској општини Костолац, (четири месне заједнице по 1.500.000,00 дин.), 24.721.625,00 динара за рад „Културно – спортског центра“ Костолац, 12.000.000,00 динара за рад Скупштине Градске општине Костолац, 8.023.167,00 динара за рад Већа Градске општине Костолац и 9.335.465,00 динара за рад Председника Градске општине Костолац.

Износ од 55.000.000,00 динара опредељује се Градској општини Костолац као капитални трансфер осталим нивоима власти, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, и то за два нова пројекта, а односе се на наставак топлификације Градске општине Костолац и за дрворед и зеленило у парку у Костолцу.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац (одржавање зеленила, одржавање јавне хигијене, одржавање расвете, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санитарна сеча стабала и др.) у 2018. години реализоваће се преко Градске управе Града Пожаревца, што значи да је у оквиру укупних средстава која се издвајају из буџета Града за наведене намене, одређен износ средстава опредељен и за Градску општину Костолац.  Уколико се у току године приходи и примања буџета Града Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити износ трансферних средстава која се преносе Градској општини Костолац.

Буџетом Града за 2018. годину, обезбеђена су средства за реализацију 92 капитална пројекта у укупном износу од 1.981.784.000,00 динара.  По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин: из текућих прихода буџета у износу од 594.517.000,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.387.267.000,00 динара.

Поред ове тачке пред одборницима су још биле и тачке које се односе на Предлог Одлуке о локалним комуналним и административним таксама, затим о боравишној такси, и Предлог Одлуке о условима и висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца, који су и усвојени. Такође, усвојен је и Предлог Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2018. години, као и њиховом распоређивању прихода.

У паузи заседања, градоначелник Бане Спасовић је уприличио Новогодишњи пријем за чланове Градског Већа, oдборнике и високе госте, а у склопу кога је одржана и изложба Историјског архива Пожаревац о статусу Града Пожаревца од установљења локалне самоуправе.

Подели са другима: Facebook Twitter