Почетак » Служба за јавне набавке
 

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Руководилац Службе: Биљана Кочи,
Тел: 012/539-675
Служба за јавне набавке врши послове који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки, припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама, обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки за  ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, датум последњег ажурирања 15. август 2018. ГОДИНЕ 82 директне кориснике буџетских средстава по процедури прописаној законом, спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама, спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом, објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације и Плана јавних набавки на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, пружање стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности, састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима, припрему и достављање наведених извештаја Управи за јавне набавке; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних
набавки, обавља послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконских прописа којима се уређује област јавних набавки, предузимање радњи у складу са законом у поступку заштите права и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.