Почетак » Служба за ванредне ситуације и послове одбране
 

СЛУЖБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Руководилац Службе: Небојша Лукић
телефон: 012/539 657

Служба за ванредне ситуације Градске управе Града Пожаревца у оквиру законског оквира обављају пословe поверенe локалној управи из домена која се тичу управљања ванредним ситуацијама и пословима одбране и то следеће активности:

1. учествује у доношењу одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији јединице локалне самоуправе и учествује у обезбеђивању њеног
спровођења у складу са јединственим системом заштите и спасавања;
2. учествује у доношењу плана и програма развоја система заштите и спасавања на
територији јединице локалне самоуправе, у складу са Дугорочним планом развоја
заштите и спасавања Републике Србије;
3. учествују у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите на
територији јединице локалне самоуправе;
4. учестују у образовању Штаба за ванредне ситуације и у његовом раду;
5. непосредно сарађују са надлежном службом, другим државним органима, привредним
друштвима и другим правним лицима;
6. остварују сарадњу са регијама и општинама суседних земаља, у складу са овим и
другим законима;
7. учествују у усклађивању планова заштите и спасавања Градске управе са Планом
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије;
8. учествује у одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и
спасавање;
9. учествује у изради Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.
10. прате опасности, обавештавају становништво о опасностима и предузимају друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
11. учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију
јединице локалне самоуправе;
12. учествују у формирању, организовању и опремању јединице цивилне заштите опште
намене;
13.учествују у усклађивању планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са
суседним јединицама локалне самоуправе;
14. учествују у изради планова одбране који су саставни део Плана одбране Републике
Србије;
15. учествују у предузимању мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у
делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама и Планом одбране Републике
Србије;
16. учествују у предузимању мера за функционисање локалне самоуправе у ратном и
ванредном стању;
17. учествује у спровођењу мера приправности и предузимању других мера потребних за
прелазак на организацију у ратном и ванредном стању.