Почетак » Заштита животне средине » Служба
 

Служба за заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине обавља послове који се односе на:

 • заштиту и унапређење животне средине у складу са основним Законом о заштити животне средине и са следећим посебним законима: Закон о заштити природе, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити буке у животној средини, Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, Закон о управљању отпадом, Закон о хемикалијама и Закона о биоцидним производима;
 • стратешку процену утицаја планова и програма на животну средину (Закон о стратешкој процени утицаја) и процену утицаја пројеката на животну средину (Закон о процени утицаја;
 • интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине) и друге области заштите природних ресурса и животне средине, са правима и дужностима да прати стање, предузима мере и управља активностима у областима утврђеним горе наведеним законима.

Служба обавља послове заштите животне средине на целој територији града Пожаревца, односно на територији своје две (2) општине.

Рад Службе организован је у оквиру следећих области:

1. Праћења стања животне средине,

2. Планирања и управљања пројектима,

3. Управљања заштитом животне средине

1. Праћење стања животне средине односи се на обављање следећих послова:

 • израду и спровођење Програма праћења и контроле квалитета животне средине (ваздуха, воде јавних чесама, земљишта, мерење нивоа комуналне буке, нивоа нејонизујућег зрачења);
 • анализу стања, праћење примене норматива и стандарда квалитета животне средине и предлагање одговарајућих мера;
 • успостављање локалног регистра извора загађивања;
 • доношење планова квалитета ваздуха и акционих планова смањења ризика приликом прекорачења концентрација загађујућих материја опасних по здравље људи,
 • израду стратешких карата буке и акустично зонирање;
 • проглашење стања угрожености животне средине у случају удеса,
 • обраду, систематизацију и чување података о квалитету животне средине;
 • припремање, одржавање и коришћење података из успостављених регистара и специфичних база података;
 • организацију послова биолошке контроле популација штетних организама (комараца, крпеља, глодара), односно реализацију програма њиховог сузбијања на територији града Пожаревца

2. Планирање и управљање пројектима односи се на обављање следећих послова:

 • припрему, израду и предлагање стратешких планова заштите животне средине;
 • припрему и објављивање података и информација о стању животне средине;
 • одржавање Web сајта Службе;
 • одржавање и коришћење података из специфичних база података од интереса за заштиту животне средине;
 • обавља поверене послове који се односе на управљање отпадом

3. Управљање заштитом животне средине односи се на обављање следећих стручних послова:

 • давање сагласности за процену утицаја планова, програма и пројеката на животну средину;
 • издавање интегрисаних дозвола за рад постројења и обављање активности;
 • издавање дозвола за управљање отпадом;
 • издавање дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха;
 • издавање дозвола за обављање делатности промета опасних хемикалија и дозвола за коришћење опасних хемикалија;
 • вођење Јавне књиге спроведених поступака процене утицаја на животну средину;
 • вођење Регистра издатих дозвола за управљање отпадом;
 • утврђивање услова и мера заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора и изградњу објеката;
 • израду програма заштите природе и управљање природним вредностима
Подели са другима: Facebook Twitter