Početak » Zaštita životne sredine » Služba
 

Služba za zaštitu životne sredine

Služba za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na:

 • zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa osnovnim Zakonom o zaštiti životne sredine i sa sledećim posebnim zakonima: Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini, Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima;
 • stratešku procenu uticaja planova i programa na životnu sredinu (Zakon o strateškoj proceni uticaja) i procenu uticaja projekata na životnu sredinu (Zakon o proceni uticaja;
 • integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine (Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine) i druge oblasti zaštite prirodnih resursa i životne sredine, sa pravima i dužnostima da prati stanje, preduzima mere i upravlja aktivnostima u oblastima utvrđenim gore navedenim zakonima.

Služba obavlja poslove zaštite životne sredine na celoj teritoriji grada Požarevca, odnosno na teritoriji svoje dve (2) opštine.

Rad Službe organizovan je u okviru sledećih oblasti:

1. Praćenja stanja životne sredine,

2. Planiranja i upravljanja projektima,

3. Upravljanja zaštitom životne sredine

1. Praćenje stanja životne sredine odnosi se na obavljanje sledećih poslova:

 • izradu i sprovođenje Programa praćenja i kontrole kvaliteta životne sredine (vazduha, vode javnih česama, zemljišta, merenje nivoa komunalne buke, nivoa nejonizujućeg zračenja);
 • analizu stanja, praćenje primene normativa i standarda kvaliteta životne sredine i predlaganje odgovarajućih mera;
 • uspostavljanje lokalnog registra izvora zagađivanja;
 • donošenje planova kvaliteta vazduha i akcionih planova smanjenja rizika prilikom prekoračenja koncentracija zagađujućih materija opasnih po zdravlje ljudi,
 • izradu strateških karata buke i akustično zoniranje;
 • proglašenje stanja ugroženosti životne sredine u slučaju udesa,
 • obradu, sistematizaciju i čuvanje podataka o kvalitetu životne sredine;
 • pripremanje, održavanje i korišćenje podataka iz uspostavljenih registara i specifičnih baza podataka;
 • organizaciju poslova biološke kontrole populacija štetnih organizama (komaraca, krpelja, glodara), odnosno realizaciju programa njihovog suzbijanja na teritoriji grada Požarevca

2. Planiranje i upravljanje projektima odnosi se na obavljanje sledećih poslova:

 • pripremu, izradu i predlaganje strateških planova zaštite životne sredine;
 • pripremu i objavljivanje podataka i informacija o stanju životne sredine;
 • održavanje Web sajta Službe;
 • održavanje i korišćenje podataka iz specifičnih baza podataka od interesa za zaštitu životne sredine;
 • obavlja poverene poslove koji se odnose na upravljanje otpadom

3. Upravljanje zaštitom životne sredine odnosi se na obavljanje sledećih stručnih poslova:

 • davanje saglasnosti za procenu uticaja planova, programa i projekata na životnu sredinu;
 • izdavanje integrisanih dozvola za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti;
 • izdavanje dozvola za upravljanje otpadom;
 • izdavanje dozvola za rad stacionarnih izvora zagađivanja vazduha;
 • izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa opasnih hemikalija i dozvola za korišćenje opasnih hemikalija;
 • vođenje Javne knjige sprovedenih postupaka procene uticaja na životnu sredinu;
 • vođenje Registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom;
 • utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine za potrebe planiranja i uređenja prostora i izgradnju objekata;
 • izradu programa zaštite prirode i upravljanje prirodnim vrednostima
Podeli sa drugima: Facebook Twitter