Почетак » Актуелно » О Граду
 

Стадион малих спортова за поносSmall sports stadium to be proud of

Нови стадион малих спортова, који је отворен крај пожаревачке хале, радиће у оквиру Спортског центра а својом функционалношћу и атрактивним изгледом служиће за понос свим грађанима а посебно спортистима.

Изградња новог спортског објекта, вредног 38.000.000 динара, каквог Пожаревац прижељкује деценијама, пример је успешне сарадње Министарства за омладину и спорт са локалном самоуправом. Према уговору који је закључио град Пожаревац са Министарством омладине и спорта уложено је 24 милиона динара из републичког и 14 милиона динара из локалног буџета. Додатни радови на уређењу простора око објекта до сада су увећали вредност ове инвестиције а, како је најавила заменик градоначелника Вукица Васић, град ће издвојити додатна средства за одговарајућу подлогу терена, завршетак уређења паркинга и изградњу пешачке стазе.

– Овај пројекат представља остварење резултата које је Стратегија развоја спорта поставила од 2009. до 2013. године, изјавила је Васић. Њени приоритети су дечји спорт, спортска инфраструктура и врхунски спорт. Овај пројекат представља остварење свих циљева јер очекујемо да се деца овде рекреитрају и да на овим теренима стасавају неки нови шампиони. Град Пожаревац је, буџетом за 2011. годину, обезбедио средства како би се финансирали додатни, непредвиђени радови и уредио паркинг простор, ограда и зеленило. За наредну годину планирамо да терен прекријемо још квалитетнијом подлогом, такозваним „тартаном“ и уредимо пешачку стазу тако да ће овај објекат добити заиста леп изглед, рекла је Вукица Васић додајући да су овим Стадионом малих спотрова град Пожаревац и Спортски центар добили један савремен спортски комплекс.

Помоћница министра за омладину и спорт, Загорка Петровић Златановић изјавила је да су за државу најважнији деца у спорту, инфраструктура и врхунски спорт и додала да очекује да ће на овом терену стасавати успешни спортисти.

-Ово је само један од пројеката које је Министарство урадило сарађујући са градом Пожаревцом. До сада је на овакав начин завршено осам пројеката међу којима су фискултурна сала у Основној школи „Свети Сава“, мини-пич терен, а ту је и учешће у финансирању Националног гимнастичког центра и још неколико отворених терена.

Директор спортског центра Мирослав Стојимировић, коме је објекат званично предала на употребу заменица градоначелника Пожаревца, Вукица Васић, изразио је очекивање да ће терен бити у употреби током читаве године и да ће током зиме на њему бити уређено клизалиште.

Осим асфалтног терена за мали фудбал, одбојку, кошарку, рукомет и остале спортове, изграђене су трибине са око 380 седећих места, пословни простор са шест локала, од чега су два дуплекса, свлачионице и свечана ложа.

Приликом свечаног отварања новог Стадиона малих спортова, пригодан уметнички програм извели су фолклорци Центра за културу а терен су први испробали чланови млађих селекција Фудбалског клуба Млади радник који су одиграли ревијални меч уз присуство челних функционера локалне самоуправе, директора јавних предузећа, представника спортских организација и грађана.New small sports stadium, which opened near Pozarevac halls, will work in the sports center and its functionality and attractive appearance will serve for the pride of all citizens and especially athletes.

 

 

Construction of a new sports facility, worth 38 million dinars, what Pozarevac wished for decades, is an example of successful cooperation between the Ministry of Youth and Sports with the local government. Under the agreement, which was concluded with the city Pozarevac Ministry of Youth and Sports has invested 24 million from the state and 14 million dinars from the local budget. Additional work on the renovation of space around the building so far have enhanced the value of this investment and, as announced by Deputy Mayor Vukica Vasic, the city will allocate additional funds to the appropriate base field, parking lot design completion and construction of footpaths.

– This project represents the achievement of results by Sports Development Strategy set in 2009. to 2013. year, said Vasic.

Her priorities are children sports, sports infrastructure and professional sport. This project represents the achievement of all the goals because we expect that the children here rekreitraju and on these grounds growing up some new champions. City Pozarevac is budgeted for 2011. year, provided the funds to finance an additional, unscheduled work and edited the parking area, fencing and vegetation. For the next year we plan to cover it with even better ground surface, the so-called “tartan” and to design pedestrian path so that this facility will get a really nice look, Vukica Vasic said, adding that the stadium of small town Pozarevac to sport and sports center received a modern sports complex .

 

The Assistant Minister for Youth and Sports, Zagorka Zlatanovic Petrovic said that the most important country for kids in sports, infrastructure and professional sport, adding that he expected in this field stasavati successful athletes.

-This is just one of the projects that the Ministry has done working with the town of Pozarevac. So far in this way completed eight projects including gym in the elementary school “Sveti Sava” mini-pitches, and there is a participation in the funding of the National Gymnastics Center and several outdoor courts.

Director of sports center Miroslav Stojimirovic, where the facility was officially handed over to the use of Deputy Mayor of Pozarevac Vukica Vasic, said he expects that the court will be in use throughout the year and during the winter it will be arranged on it rink.

 

 

In addition to the asphalt courts for football, volleyball, basketball, handball and other sports, the stands are built with about 380 seats, with six commercial outlets, two of which are duplexes, locker rooms and ceremonial lodges.

During the opening ceremony of a new small sports stadium, appropriate art program was carried out by the Centre for Culture folklorci a court for trying members of the first youth teams of FC “Mladi Radnik” who played a match revue in the presence of the heads of local government officials, directors of public companies, representatives of sports organizations and citizens .

Подели са другима: Facebook Twitter