Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Štednja vode ili restrikcijeWater savings or restrictions

Na sednici Gradskog veća Požarevca razmatrano je 28 tema značajnih za svakodnevni život građana. Povodom zaključaka, predsednik lokalne vlade, gradonačelnik Miomir Ilić, održao je konferenciju za medije na kojoj je obavestio javnost da su članovi Veća, između ostalog, usvojili izveštaj Komisije za raspodelu sredstava kulturno umetničkim društvima u ovoj godini i da je odobren zahtev Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ za formiranje Odbora za obeležavanje manifestacije „Dani Slobodana Stojanovića“. – Gradsko veće prihvatilo je i zahtev Osnovne škole „Božidar Dimitrijević Kozica“ iz Bradarca za izmenu finansiskog plana za ovu godinu za izmirenja naknade za odvodnjavanje. Naime, grad Požarevac obratiće se nadležnom ministarstvu, sa zahtevom da se ova seoska obrazovna ustanova, naredne godine oslobodi od plačanja ove naknade. Takođe, dali smo saglasnost i na odluku Upravnog odbora Fondacije „Požarevački mir 1718“ o izmeni finansijskog plana za ovu godinu, odnosno o prenameni sredstava.

Na poslednjem zasedanju Gradskog veća, usvojeni su zahtevi Poljoprivredne škole sa domom učenika „Sonja Marinković“ kojima se odobravaju novčana sredstva za realizaciju projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Projekti se odnose na unapređenje energetske efikasnosti u objektima javne namene.

– Ukupna prednost projekata Poljoprivredne škole je 6.489.024 dinara. S obzirom na to da je Grad Požarevac, sa 10 odsto od ukupne cene, sufinansijer ovog projekta, iz budžeta za ovu namenu izdvojeno 649.802 dinara. Ukupna vrednost projekta OŠ „Sveti Sava“ je 6.290.519,82 dinara, a Grad Požarevac sufinansiraće ga sa 629.051,98 dinara, rekao je Ilić.

Ovogodišnji Ivandanjski vašar u Požarevcu izgleda da je poslednji put održan na sadašnjoj lokaciji. Članovi Veća, naime, doneli su odluku o njegovom izmeštanju na lokaciju koja će u potpunosti biti komunalno opremljena. Na dnevnom redu Veća našao se i predlog kordinatora za lokalni ekonomski razvoj, za učešće u projektu „Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje“. Realizacija ovog projekta prethodiće raspisivanje javnog poziva fizičkim i pravnim licima za prijavu zemljišta ili objekta namenjenih prodaji, odnosno, davanja u zakup. Usvajanjem ovog predloga omogučeno je da pravna i fizička lica mogu ponuditi u zakup svoje zemljište i/ili objekte namenjene prodaji. Grad Požarevac, zajedno sa LER-om, učestvovaće u realizaciji ovog projekta kojim se domaćim i fizičkim licima omogučava da učestvuju u izgradnji investicionih objekata, a samim tim i zapošljavanju što većeg broja ljudi iz Okruga.

Gradonačelnik Miomir Ilić je još jednom apelovao na građane da vodu iz gradske mreže troše racionalno. On je naglasio da izvorište ne može da podnese ovako veliku potrošnju od 200 litara u sekundi zbog čega pojedine zona na brdima oko Požarevca često ostaju bez pijaće vode. Ukoliko se potrošnja ne bude smanjila, uslediće restrikcije.At the meeting of the City Council discussed 28 topics relevant to daily lives. On the occasion of the conclusions, the president of the local government, the mayor Miomir Ilic, held a press conference at which informed the public that the members of the Council, among other things, the Commission adopted a report for the distribution of cultural and artistic societies this year and that request was granted the National Library, „Ilija M. Petrović „to form the Committee to mark the“ Days of Slobodan Stojanovic. “ – City Council accepted the request and the primary school „Bozidar Dimitrijevic Kozica“ from Bradarac  to amend the financial plan for this year to settle charges for drainage. The city will address competent Ministry, requesting that the rural educational institutions, following the release of the payment of this fee. Also, we have given consent and the decision of the Governing Board of the Foundation „Pozarevac Peace 1718“ to amend the financial plan for this year or reassign the resources.

At the last City Council meeting, adopted the requirements of the Agricultural School of the boarding school „Sonja Marinkovic“ which provides money for projects from the Fund for Environmental Protection of Serbia. Projects related to improving energy efficiency in buildings for public use.

– Overall priority projects of the Agricultural School was 6,489,024 dinars. Given that the City of Pozarevac, with 10 percent of the total cost, co-financier of the project, the budget allocated for this purpose 649 802 dinars. Total project elementary school „Sveti Sava“ is 6,290,519.82 dinars, and the City Pozarevac  co-financing it with 629,051.98 RSD , said Ilic.

This year’s fair in Pozarevac seems that the last place in its current location. Members of the Council made a decision about his relocation to a site that will be fully equipped utility. The agenda of the Council found the proposal coordinator and local economic development, to participate in the project „Increasing the number of available locations for investment.“ This project will be preceded by publishing a public invitation to natural and legal persons for registration of land or property held for sale, respectively, for the rental. Adoption of this proposal provides for the legal and natural persons may offer to lease their land and / or facilities intended for sale. City Pozarevac, together with the LED, will participate in this project which local and enables individuals to participate in the construction of investment buildings, and therefore the employment of as many people from the county.

Mayor Miomir Ilic has once again appealed to citizens to water mains consume rationally. He pointed out that the source can not bear such a high consumption of 200 liters per second which is why some areas in the hills around Pozarevac often left without drinking water. If consumption is not reduced, will follow the restrictions.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter