Почетак » Актуелно » О Граду
 

Штедња воде или рестрикцијеWater savings or restrictions

На седници Градског већа Пожаревца разматрано је 28 тема значајних за свакодневни живот грађана. Поводом закључака, председник локалне владе, градоначелник Миомир Илић, одржао је конференцију за медије на којој је обавестио јавност да су чланови Већа, између осталог, усвојили извештај Комисије за расподелу средстава културно уметничким друштвима у овој години и да је одобрен захтев Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ за формирање Одбора за обележавање манифестације „Дани Слободана Стојановића“. – Градско веће прихватило је и захтев Основне школе „Божидар Димитријевић Козица“ из Брадарца за измену финансиског плана за ову годину за измирења накнаде за одводњавање. Наиме, град Пожаревац обратиће се надлежном министарству, са захтевом да се ова сеоска образовна установа, наредне године ослободи од плачања ове накнаде. Такође, дали смо сагласност и на одлуку Управног одбора Фондације „Пожаревачки мир 1718“ о измени финансијског плана за ову годину, односно о пренамени средстава.

На последњем заседању Градског већа, усвојени су захтеви Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ којима се одобравају новчана средства за реализацију пројеката из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије. Пројекти се односе на унапређење енергетске ефикасности у објектима јавне намене.

– Укупна предност пројеката Пољопривредне школе је 6.489.024 динара. С обзиром на то да је Град Пожаревац, са 10 одсто од укупне цене, суфинансијер овог пројекта, из буџета за ову намену издвојено 649.802 динара. Укупна вредност пројекта ОШ „Свети Сава“ је 6.290.519,82 динара, а Град Пожаревац суфинансираће га са 629.051,98 динара, рекао је Илић.

Овогодишњи Ивандањски вашар у Пожаревцу изгледа да је последњи пут одржан на садашњој локацији. Чланови Већа, наиме, донели су одлуку о његовом измештању на локацију која ће у потпуности бити комунално опремљена. На дневном реду Већа нашао се и предлог кординатора за локални економски развој, за учешће у пројекту „Повећање броја слободних локација за инвестирање“. Реализација овог пројекта претходиће расписивање јавног позива физичким и правним лицима за пријаву земљишта или објекта намењених продаји, односно, давања у закуп. Усвајањем овог предлога омогучено је да правна и физичка лица могу понудити у закуп своје земљиште и/или објекте намењене продаји. Град Пожаревац, заједно са ЛЕР-ом, учествоваће у реализацији овог пројекта којим се домаћим и физичким лицима омогучава да учествују у изградњи инвестиционих објеката, а самим тим и запошљавању што већег броја људи из Округа.

Градоначелник Миомир Илић је још једном апеловао на грађане да воду из градске мреже троше рационално. Он је нагласио да извориште не може да поднесе овако велику потрошњу од 200 литара у секунди због чега поједине зона на брдима око Пожаревца често остају без пијаће воде. Уколико се потрошња не буде смањила, уследиће рестрикције.At the meeting of the City Council discussed 28 topics relevant to daily lives. On the occasion of the conclusions, the president of the local government, the mayor Miomir Ilic, held a press conference at which informed the public that the members of the Council, among other things, the Commission adopted a report for the distribution of cultural and artistic societies this year and that request was granted the National Library, “Ilija M. Petrović “to form the Committee to mark the” Days of Slobodan Stojanovic. ” – City Council accepted the request and the primary school “Bozidar Dimitrijevic Kozica” from Bradarac  to amend the financial plan for this year to settle charges for drainage. The city will address competent Ministry, requesting that the rural educational institutions, following the release of the payment of this fee. Also, we have given consent and the decision of the Governing Board of the Foundation “Pozarevac Peace 1718” to amend the financial plan for this year or reassign the resources.

At the last City Council meeting, adopted the requirements of the Agricultural School of the boarding school “Sonja Marinkovic” which provides money for projects from the Fund for Environmental Protection of Serbia. Projects related to improving energy efficiency in buildings for public use.

– Overall priority projects of the Agricultural School was 6,489,024 dinars. Given that the City of Pozarevac, with 10 percent of the total cost, co-financier of the project, the budget allocated for this purpose 649 802 dinars. Total project elementary school “Sveti Sava” is 6,290,519.82 dinars, and the City Pozarevac  co-financing it with 629,051.98 RSD , said Ilic.

This year’s fair in Pozarevac seems that the last place in its current location. Members of the Council made a decision about his relocation to a site that will be fully equipped utility. The agenda of the Council found the proposal coordinator and local economic development, to participate in the project “Increasing the number of available locations for investment.” This project will be preceded by publishing a public invitation to natural and legal persons for registration of land or property held for sale, respectively, for the rental. Adoption of this proposal provides for the legal and natural persons may offer to lease their land and / or facilities intended for sale. City Pozarevac, together with the LED, will participate in this project which local and enables individuals to participate in the construction of investment buildings, and therefore the employment of as many people from the county.

Mayor Miomir Ilic has once again appealed to citizens to water mains consume rationally. He pointed out that the source can not bear such a high consumption of 200 liters per second which is why some areas in the hills around Pozarevac often left without drinking water. If consumption is not reduced, will follow the restrictions.

Подели са другима: Facebook Twitter