Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Svečano obeležena godišnjica potpisivanja Požarevačkog miraSolemnly marked the anniversary of signing „Pozarevac Peace“

U Carskom šatoru na brdu Tulba iznad Požarevca svečano je obeležena godišnjica Požarevačkog mira, potpisanog između Austrougarske i Mletačke Republike sa jedne i Turske sa druge strane, uz posredovanje tadašnjih sila Evrope, što je bio najznačajniji politički događaj u ovom delu sveta početkom 18. veka.

Predsednica Upravnog odbora Fondacije Požarevački mir Vukica Vasić, zamenica gradonačelnika Požarevca, je tom prilikom rekla:

-U našoj sredini, naročito u novijem periodu, jačala je svest i opredeljenje da dostojno obeležavanje i očuvanje sećanja na ovaj događaj u mestu gde se to odigralo, u našem Požarevcu, ima posebnu važnost. Pri tome osim impresivne faktografije i političkog značaja za tadašnje međunarodne odnose mirovni karakter kongresa i potpisivanje mirovnog ugovora u Požarevcu 1718. godine u prvi plan donosi simboliku mira kao trajne, humanističke vrednosti, koja premoščuje političke i geografske granice i vekove. Fondacija Požarevački mir, od svog osnivanja 2005. godine, deluje sa takvim ciljom. Njena dalja aktivnost u poslednje tri godine rezultirala je izgradnjom objekta – replikom ovog Carskog šatora. U ovom periodu uređen je park sa svim sadržajima, klupama za sedenje, nastrešnicama, rasvetom. Delom ograde…. Tako sada ceo park Požarevačkog mira predstavlja jednu ambijentalnu celinu. Sve što je predviđeno planom i programom Fondacije je uređeno a iskreno se nadam da će biti završen i započeti parking prostor koji je poveren i u finansiskom planu predviđeni kod Direkcije za izgradnju grada Požarevac. Krajem aprila ove godine otvorena je i stalna izložbena postavka posvećena ovom događaju. Kao prirodni okvir ovakve inicijative nametnulo se i potpisivanje dokumenta o saradnji na prezentaciji istorijske građe mirovnih kongresa na našim prostorima i izučavanju afirmacije mira. Tako je 27. aprila ove godine sa predsednikom opštine Sremski Karlovci, gde je 1699. godine sklopljen znameniti Karlovački mir, potpisan je Protokol o saradnji koji, pored ostalog, ima za cilj usaglašeno i zajedničko nastupanje pred domaćim i inostranim institucijama u cilju realizacije projekata. Njegov otvoreni karakter daje mogućnost za pristupanje i drugih subjekata u ovom kontekstu i promociji naših gradova i naše zemlje kao nosioca politike mirovnog rešavanja sukoba u Evropi među državama i narodima. Našem gradu usledio je poziv od međunarodne asocijacije – mreže Evropskih gradova „IRA“ da postane član mreže kao važan partner u oblasti promocije i zaštite nasleđa Evropskog naroda i promocije kulture mira u Evropi i razvoju kulture i turizma vezanog za istorijsko nasleđe“.

 

Brojni posetioci imali su priliku da posete stalnu postavku u Carskom šatoru koja, pored vernog predstavljanja atmosfere samog potpisivanja istorijskog akta, sadrži i obilje značajnih istorijskih dokumenata.In the Imperial tent on the hill Tulba above Pozarevac officially marked the anniversary of „Pozarevac Peace“ signed between Austria-Hungary and the Republic of Venice on one side and Turkey on the other hand, through the intervention of the then European powers, which was the most important political event in this part of the world in the early 18th century.

President of the Management Board of the Foundation „Pozarevac Peace“ Vukica Vasic, Deputy Mayor of Pozarevac, on this occasion said:

-In our country, especially in recent years, a strengthened awareness of and commitment to a worthy celebration and preservation of memories of this event in a place where it happened, the our Pozarevac, has special significance. In this impressive than factography and political importance for the international relations of the former character of a peace conference and the signing of the peace agreement in Pozarevac 1718th in the foreground makes the symbolism of peace as a permanent, humanistic values, which bridges the political and geographical boundaries and centuries. Foundation „Pozarevac Peace“, its established since 2005. year, effective with such objectives. Its further activity in the last three years has resulted in the construction of the building – a replica of the Imperial tent. During this period, a park with all amenities, benches, hood lighting. Part of the fence …. So now the whole park is one of ambience. Everything is planned curriculum of the Foundation is governed by a sincere hope that it will be completed and start parking space that has been entrusted, and in the financial plan provided by the Directorate for Development of Pozarevac. At the end of April this year opened a permanent exhibition dedicated to the event. As a natural framework of this initiative and there was the signing of documents on cooperation in the presentation of historical material of the peace congress in our study and the affirmation of peace. So on 27 April this year with the mayor of Sremski Karlovci, where the 1699th was made famous Karlowitz, signed a protocol on cooperation, which, among other things, aims and agreed joint appearance before the domestic and foreign institutions to implement projects. Its open character provides the ability to access and other entities in this context and promotion of our cities and our country as the policy holder peace of resolving the conflict in Europe between states and nations. Our city has followed the invitation of the International Association – a network of European cities „IRA“ to join the network as an important partner in promoting and protecting the heritage of European nations and promoting a culture of peace in Europe and the development of culture and tourism related to historic heritage „.

Many visitors had the opportunity to visit the permanent exhibition at the Imperial tent which in addition to a faithful representation of the atmosphere of the historic signing of the act, contains a wealth of important historical documents.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter