Почетак » Актуелно » О Граду
 

Свечано обележена годишњица потписивања Пожаревачког мираSolemnly marked the anniversary of signing “Pozarevac Peace”

У Царском шатору на брду Тулба изнад Пожаревца свечано је обележена годишњица Пожаревачког мира, потписаног између Аустроугарске и Млетачке Републике са једне и Турске са друге стране, уз посредовање тадашњих сила Европе, што је био најзначајнији политички догађај у овом делу света почетком 18. века.

Председница Управног одбора Фондације Пожаревачки мир Вукица Васић, заменица градоначелника Пожаревца, је том приликом рекла:

-У нашој средини, нарочито у новијем периоду, јачала је свест и опредељење да достојно обележавање и очување сећања на овај догађај у месту где се то одиграло, у нашем Пожаревцу, има посебну важност. При томе осим импресивне фактографије и политичког значаја за тадашње међународне односе мировни карактер конгреса и потписивање мировног уговора у Пожаревцу 1718. године у први план доноси симболику мира као трајне, хуманистичке вредности, која премошчује политичке и географске границе и векове. Фондација Пожаревачки мир, од свог оснивања 2005. године, делује са таквим циљом. Њена даља активност у последње три године резултирала је изградњом објекта – репликом овог Царског шатора. У овом периоду уређен је парк са свим садржајима, клупама за седење, настрешницама, расветом. Делом ограде…. Тако сада цео парк Пожаревачког мира представља једну амбијенталну целину. Све што је предвиђено планом и програмом Фондације је уређено а искрено се надам да ће бити завршен и започети паркинг простор који је поверен и у финансиском плану предвиђени код Дирекције за изградњу града Пожаревац. Крајем априла ове године отворена је и стална изложбена поставка посвећена овом догађају. Као природни оквир овакве иницијативе наметнуло се и потписивање документа о сарадњи на презентацији историјске грађе мировних конгреса на нашим просторима и изучавању афирмације мира. Тако је 27. априла ове године са председником општине Сремски Карловци, где је 1699. године склопљен знаменити Карловачки мир, потписан је Протокол о сарадњи који, поред осталог, има за циљ усаглашено и заједничко наступање пред домаћим и иностраним институцијама у циљу реализације пројеката. Његов отворени карактер даје могућност за приступање и других субјеката у овом контексту и промоцији наших градова и наше земље као носиоца политике мировног решавања сукоба у Европи међу државама и народима. Нашем граду уследио је позив од међународне асоцијације – мреже Европских градова „ИРА“ да постане члан мреже као важан партнер у области промоције и заштите наслеђа Европског народа и промоције културе мира у Европи и развоју културе и туризма везаног за историјско наслеђе“.

 

Бројни посетиоци имали су прилику да посете сталну поставку у Царском шатору која, поред верног представљања атмосфере самог потписивања историјског акта, садржи и обиље значајних историјских докумената.In the Imperial tent on the hill Tulba above Pozarevac officially marked the anniversary of “Pozarevac Peace” signed between Austria-Hungary and the Republic of Venice on one side and Turkey on the other hand, through the intervention of the then European powers, which was the most important political event in this part of the world in the early 18th century.

President of the Management Board of the Foundation “Pozarevac Peace” Vukica Vasic, Deputy Mayor of Pozarevac, on this occasion said:

-In our country, especially in recent years, a strengthened awareness of and commitment to a worthy celebration and preservation of memories of this event in a place where it happened, the our Pozarevac, has special significance. In this impressive than factography and political importance for the international relations of the former character of a peace conference and the signing of the peace agreement in Pozarevac 1718th in the foreground makes the symbolism of peace as a permanent, humanistic values, which bridges the political and geographical boundaries and centuries. Foundation “Pozarevac Peace”, its established since 2005. year, effective with such objectives. Its further activity in the last three years has resulted in the construction of the building – a replica of the Imperial tent. During this period, a park with all amenities, benches, hood lighting. Part of the fence …. So now the whole park is one of ambience. Everything is planned curriculum of the Foundation is governed by a sincere hope that it will be completed and start parking space that has been entrusted, and in the financial plan provided by the Directorate for Development of Pozarevac. At the end of April this year opened a permanent exhibition dedicated to the event. As a natural framework of this initiative and there was the signing of documents on cooperation in the presentation of historical material of the peace congress in our study and the affirmation of peace. So on 27 April this year with the mayor of Sremski Karlovci, where the 1699th was made famous Karlowitz, signed a protocol on cooperation, which, among other things, aims and agreed joint appearance before the domestic and foreign institutions to implement projects. Its open character provides the ability to access and other entities in this context and promotion of our cities and our country as the policy holder peace of resolving the conflict in Europe between states and nations. Our city has followed the invitation of the International Association – a network of European cities “IRA” to join the network as an important partner in promoting and protecting the heritage of European nations and promoting a culture of peace in Europe and the development of culture and tourism related to historic heritage “.

Many visitors had the opportunity to visit the permanent exhibition at the Imperial tent which in addition to a faithful representation of the atmosphere of the historic signing of the act, contains a wealth of important historical documents.

Подели са другима: Facebook Twitter