‘lista projekata’

Листa пројеката у култури који се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури која се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2015.години, а по Конкурсу објављеном у локалном листу „Реч народа“, дана 24.03.2015.године, доноси З А К Љ У Ч А К       ОДБАЦУЈУ СЕ као непотпуне...