‘lokalne komunalne takse’

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunlanim taksama

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Broj: 01-06-260 /2015-3 Datum:14. decembar 2015. godine P O Ž A R E V A C U vezi nacrta Odluke o izmenama...

Obaveštenje o sazvanoj raspraviNotice of the hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-187 od 11.12.2013. godine daje se sledeće O...