‘nacrt budzeta’

Prikaz Nacrta budžeta za 2015. godinuDraft Budget for 2015

Proces pripreme budžeta u jedinicama lokalne samouprave odvija se u skladu sa budžetskim kalendarom i po proceduri utvrđenoj Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr. i 108/13). Ministarstvo finansija RS je na osnovu člana 36. Zakona o...

Uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu Instructions for the preparation of the budget of Pozarevac in 2015. Year

U skladu sa članom 31. i članom 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i 108/13),  odeljenje za finansije i javne nabavke dostavlja uputstvo za pripremu Budžeta grada Požarevca za 2015. godinu koje se može naći...