‘stambene jedinice’

Oglas za izbor korisnika socijalnog stanovanja za stambene jedinice u ZabeliListing for beneficiaries of social housing for housing units in Zabela

Na osnovu člana 10. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima za izbor korisnika socijalnog stanovanja  u stambenim jedinicama koje u  vlasništvu grada („Službeni glasnik grada Požarevac“, broj 8/14) i Zaključka Gradskog veća od  01-06-181/2014-26 od 22. oktobra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje ...